Bratrskému biskupovi J. A. Komenskému ležela na srdci volba jeho nástupce, jak dokládá jeho korespondence, zejména jeho dopis psaný v Amsterdamu 5. července 1661 seniorovi polské větvě Jednoty bratrské Janu Bythnerovi (1602-1675).

Reaguje v něm na úmysl polského seniora, který chtěl pro své stáří ustanovit svého nástupce. Komenský to schvaluje a píše, aby také současně ustanovil nového biskupa české větvě Jednoty bratrské. Komenský však nevidí naději, že by se mohl pro svůj věk dostavit, a proto přenechává celé řízení biskupské volby i zřizovacího úkonu na polském seniorovi. Komenský mu v dopise předává užitečné rady, neboť jak píše, byl přítomen při událostech volby a ordinace a zná historii Jednoty bratrské od jejího počátku. Komenský již dříve roku 1633 zřejmě v Lešně vydal Řád Jednoty českých bratří a znovu jej dal vytisknout v roce 1660 v Amsterdamu. Jeho součástí je i zřizování seniorů či biskupů s poznámkami a vysvětlivkami Komenského. Volba biskupů ve staré Jednotě bratrské probíhala tajným hlasováním a byla provázena neustálými modlitbami.

Komenský doporučuje, aby byli vyhledáni a navrženi dva kandidáti této biskupské služby. Jako biblické normy uvádí Komenský jednak starozákonní svědectví z knihy Exodus - Jitrovu radu Mojžíšovi: „Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek“ (Ex 18,21). Z Nového zákona připomíná důležitá svědectví o církevních představitelích v pastorálních epištolách Timoteovi a Titovi.

Komenský o službě biskupa v daných podmínkách Jednoty bratrské mluví ve svém dopise tak, že se jedná o „vložení břímě“, že to je „opravdu spíše břímě než pocta, za tak obtížného stavu věcí“.

Ve svém dopise Komenský vyznačuje sedm vlastností a schopností, které podle něho má mít nositel biskupské služby. Jsou jimi: 1. hluboké teologické vzdělání, 2. nepředstíraná zbožnost, 3. ochota sloužit druhým, 4. obratnost ve vyřizování záležitostí, 4. horlivost pro Boží slávu a řád církve, 5. obliba u druhých v církvi a 7. komunikační schopnosti.

Ačkoliv měl Komenský na mysli zcela konkrétně Petra Figula, který byl později skutečně v roce 1662 za českou větev zvolen a ordinován biskupem Jednoty bratrské, přesto tato Komenského kritéria mají svoji obecnější platnost.

Tomáš Butta

Český zápas č. 23/2023 z 4. 6. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše