Jedno z posledních děl Jana Blahoslava (1523-1571) nese název Vitia conciona­torum, to jest Vady kazatelův (1570). V tomto nepříliš rozsáhlém spise vydal počet ze svých odborných znalostí z gra­matiky, rétoriky, frazeologie a osobních celoživotních zkušeností se schopnostmi a povahovými rysy nejrůznějších kazatel­ských typů.

A Blahoslav měl co srovnávat. Během svých studijních a diplomatických cest po českých zemích i v zahraničí si ne­nechal ujít jedinou příležitost k poslechu kázání slavných i méně slavných kazatelů. Z těch slavných připomeňme alespoň Martina Luthera, jehož kázání Blahoslav navštívil během studií ve Wittenberku, a norimberského reformátora a osvíce­ného humanistu Andrease Osiandera, který už 350 let před Masarykem vyvracel pověry o rituálních vraždách židů a umož­nil publikovat Koperníkovo převratné dílo O obězích nebeských sfér.

V první části Blahoslav jmenuje 5 velkých a 10 menších věcných chyb (vad), kterých by se měl každý kazatel vyvarovat. První a patrně největší „vada“ vychází podle něj z nezájmu o konkrétní duchovní potřeby náboženské obce. Kazatel předně musí znát své společenství. Jen tehdy, má-li pře­hled o nedostatcích a přednostech jednot­livců i celé obce, je schopen lidem říkat to, co skutečně potřebují slyšet, co má moc je proměnit, napravit a přiblížit ke Kristu.

S tímto jedinečným pochopením významu Božího slova se ve 20. století setkáváme u Ferdinanda Ebnera (1882-1931) v knize Slovo a duchovní reality: pneumatolo­gické fragmenty, kde jsou položeny zá­klady biblickému personalismu, na němž staví i současná teologie CČSH. Podle Eb­nera jsou slovo a duch synonyma vyjadřu­jící totožnou realitu z různých perspektiv. Nemůžeme odejmout slovo Bohu a udělat z něj kopací míč teologické spekulace. Slovo, které neproměňuje, neutváří spole­čenství Božího Ducha...

Porozumíme-li Blahoslavovu pastorač­nímu východisku kazatelské činnosti, po­chopíme i všechna jeho ostatní doporučení. Například má-li kázání vycházet z kon­krétních duchovních potřeb obce, pak musí být vždy originální. Jenom líný nebo ne­schopný kazatel potřebuje omílat stále to samé, nebo ještě hůř, naučit se nazpaměť psaná kázání někoho jiného. Další kazatel­ský nešvar, který vyplývá z neznalosti spo­lečenství, spočívá ve vyzdvihování nedůležitých věcí. Stejně tak by si měl být vědom, že jeho promluva není přednáška. Kazatel má živit svědomí „synů a dcer Bo­žích“ jeho slovem, a nikoli do detailu, dlouze a ze široka vyargumentovat každou myšlenku, předvádět svoji erudici a sečtě­lost. Kázání by ale nemělo být ani příliš krátké, odbyté, aby si kazatel mohl jít hned „po svých“. Kázání má být stručné, ale i zajímavé, aktuální a citlivé vzhledem k potřebám společenství. Kazatel by v něm neměl napadat ostatní, ať už jde o jednot­livce nebo skupiny. Pokud ukazuje na cizí viny, „vozí se po lidech“, „mustruje“, pouští se do staré církve, starých kacířů, „novokřtěnců“, „mikulášenců“, „habro­vanských“, vyvolá akorát pohoršení.

I menší vady se mohou stát velkou překáž­kou Božímu slovu a kázání zcela rozložit. Kazatel by neměl mluvit o všem, co jej zrovna napadne, „co (mu) slina k ústům přinese“, měl by se vyvarovat opakování stále stejných frází a hlavně by neměl rychle přebírat myšlenky druhých kaza­telů, které v něm ještě „pořádně neuzrály“. Kazatel má mluvit hlavně o tom, co je v Písmu, a nemá jej dovysvětlovat věcmi, které v něm nenajdeme. Neměl by si vy­pomáhat dějinami, bájemi a mýty jiných náboženství, aby kázání učinil zajíma­vější. Nemá se snažit oslňovat společen­ství nadměrným užíváním latinských, řeckých a hebrejských slov, zejména když jmenované jazyky příliš neovládá. K tomu Blahoslav připojuje i vlastní příhodu o tom, jak se styděl, když jeden z váže­ných mužů církve vykládal publiku, že slovo Emmanuel se v hebrejštině skládá ze slov „Emma“, to jest „Bůh“, a „nuel“ to je „s námi“.

Kazatel je povolán, aby Boží lid napravo­val, nikoli mu „pochleboval“, jinak lidé budou odcházet stejní a on tak bude zby­tečně mrhat svým i jejich časem. Též by se měl držet daného místa v Písmu, a ne „skákat jako koza“ z jedné věci na druhou, anebo „ohýbat“ místo „podle libosti mozku“. Přirovnání a příklady musí kazatel též užívat s mírou, a jen tehdy, pokud sku­tečně něco vysvětlují. I k této radě připo­juje historku o jednom „hovadném člověku“, který v kázání pronesl, že království Boží je dobré jako „dobrá řípa s tučným skopovým masem“.

Blahoslav nevyčísluje pouze chyby, nýbrž též poukazuje, jak kázání co nejlépe posta­vit. Posluchač, který opouští kostel, by měl mít možnost pochopit a zapamatovat si hlavní myšlenky. Blahoslav nedoporučo­val připravovat si kázání podle vysoce uče­ných mužů, jejich postupy bývají složité... Kázání by mělo mít jednoduchou, ale jas­nou osnovu. Například: prosil Pána za uzdravení, uvěřil, všechno rozdal a přijal jej za Spasitele. Pokud kazatel nasbírá do­statek zkušeností, může se pokusit i o slo­žitější způsoby kázání, ale jen tehdy, dokáže-li si promyslet všechny souvislosti, pokud je hbitý ve vtipu, pokud ví, na které myšlenky je třeba dát zvláštní důraz, a pokud má dostatečně vycvičenou paměť.

Pokud se kazateli podaří překonat věcné vady a naučí se svá kázání dobře připra­vovat, musí být připraven je také kvalit­ním způsobem podat. Jinými slovy, musí se vybavit také praktickými rétorickými dovednostmi a kulturou mluveného pro­jevu. Nemá používat nezvyklé a podivně znějící výrazy. Také si musí dát pozor, aby nedával důraz na bezvýznamná slova, neboť tím zaměřuje mysl posluchače na nedůležité myšlenky. Též by neměl příliš hýřit tzv. „převýšenými slovy“, jako jsou „přesvatá“ nebo „přečistá“, nebo dělat automaticky ze sloves participia. Má se vyvarovat přílišného používání teologic­kých výrazů, ať už jde o tradiční pojmy, které byly zformulované na starobylých koncilech, nebo moderní, které pronikaly do Jednoty. Blahoslavovi se nelíbilo odsu­zování bratra Lukáše a jeho teologických úvah na základě nových teologií, které pronikaly do Jednoty z luterských a refor­movaných církví. Vyzýval, aby kazatelé studovali všech, nejen Luthera, Melanch­tona a zwingliány, ale i starověké muže církve, jako byli Cyprián, Tertulián, Am­brož a Augustin, velké teology, jako byl Petr Lombardský, a humanisty jako Eras­mus Rotterdamský. Všechno je třeba stu­dovat, abychom pochopili, proč věříme tak, jak věříme, a namyšleně si neříkali, že mezi apoštoly a současností nebylo mezi lidmi žádné svatosti.

Dobrému kázání mohou být na překážku také určité vady „hlaholu“ (barvy hlasu). Blahoslav je přesvědčen, že žádní dva lidé nemají stejný hlahol. Podle barvy hlasu poznáte člověka i se zavřenýma očima. Hlahol je vrozený a některé jeho vady se těžce odbourávají. Hrubý hlas některých žen, a stejně tak i tenký hlas některých mužů, dělá jejich nositele nešťastnými. Některé z těchto vad se dají alespoň čás­tečně napravit cvičeními, popřípadě i me­dikamenty a správnou životosprávou.
Kazatel má také dbát na správnou vý­slovnost. Má si být vědom, že čtení a mluvené slovo jsou dva zcela jiné způ­soby výslovnosti. Kazatelova slova ne­mají být rozkazovačná, hádavá, lísavá či pochlebovačná. Kazatel by se měl vyva­rovat „zpěvavého“ mluvení, je zbytečné, aby často pokašlával či vydával citoslovce typu „ahm, khm, hm“... Někteří by měli vypustit ze svého slovníku časté koncové „m“: „protžm, abychom Panum Bohum se modlilim“, jiní zase písmena „aaa“ či „ddadada“ nebo „nn“, nebo stá­lého opakování „také, také, také“... Blahoslav věnuje zvláštní pozornost i nonverbálnímu projevu. Kazatel podle něj nemá při kázání stát jako nehybný panák, ani mávat rukama jako šašek, ale nechť jsou jeho gesta vážná a pokojná. Také nemá očima a hlavou „zprudka sem i tam metati“ „jako fučidlo“, různě s ní potřásati a vrtěti „jako obrtlíkem“. Neměl by při kázání soustředit svůj zrak na „jednu ženskou“, jako by mluvil jenom k ní. Neměl by působit ospale, neměl by rýt rameny, křepčit, poskako­vat... Kazatel by měl vždy předně pama­tovat na to, že je jen Boží služebník, „šafář“ Božích tajemství, který je vyslán, aby pečoval o své společenství. Má se modlit, aby mu Pán dal svého Ducha a moudrost. Má mluvit jen o tom, co je pravda, a vědět, že vše ostatní je jen mar­nost, šalba a klam.

Homiletická učebnice Jana Blahoslava Vady kazatelův je skutečným skvostem české humanistické literatury raného no­vověku a nalezneme jen málo děl, která bychom mohli s jejími kvalitami srovná­vat. Vyniká stručností, jasností, přehled­ností, je velice praktická, obsahuje pozitivní i odstrašující příklady kazatelské činnosti, a pokud si čtenář zvykne na češ­tinu 16. století a osvojí si její terminologii, určitě se při její četbě i pobaví. Její autor vyzařuje ohromnou empatii, nezabíhá do zbytečných intelektualismů, nanejvýš si vypomůže latinskou citací z klasické lite­ratury. Jde mu vždy o ducha Kristova, který do společenství proniká v reprodu­kovaném slovu, aby jej vzdělal a promě­nil.
Jiří Vogel
Vyobrazení: Socha Jana Blahoslava v Přerově od Františka Bílka k 400. výročí Blahoslavova narození

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše