Propuknutí duševních potíží či přímo diagnostikovaná duševní nemoc, to je vždy závažná věc pro člověka i jeho okolí.

Současní terapeuti ale říkají, že taková krize může být podnětem k rozsáhlejší změně, která může mít na život člověka dlouhodobě též pozitivní vliv – pokud se do terapie zapojí i spiritualita. Spojení mezi duševními nemocemi a spiritualitou může mít různé podoby: pro mnohé může být spiritualita v době duševních obtíží zdrojem podpory a útěchy. Náboženské či duchovní praktiky, jako je modlitba, meditace, rituály nebo společenství víry, mohou poskytovat pocit sounáležitosti, naděje a smyslu v těžkých životních situacích...

Transpersonální psychologie
Pojmem, který je od devadesátých let součástí oficiální psychiatrické diagnostiky v USA, je takzvaná psychospirituální krize, která se může projevit jako náhlá psychóza, kdy člověk slyší hlasy, má mimosmyslové vnímání a podobně. Tento pojem do psychiatrie prosadil spoluzakladatel Transpersonální psychologie, americký psychiatr českého původu, Stanislav Grof. Transpersonální psychologie, kterou Grof založil v šedesátých letech spolu s jiným známým psychiatrem Abrahamem Maslowem (autorem známé Maslowovy pyramidy) zdůrazňuje, že lidská psychika a zkušenost přesahují hranice běžného ega a zahrnují i duchovní a transcendentní rozměry. Přístup integruje prvky západní psychologie s duchovními tradicemi z různých kultur. Jejím cílem je zkoumat a porozumět hlubším otázkám lidského bytí, jako je smysl života, hledání vyššího významu, přesah běžného ega, mystické a duchovní zkušenosti a rozšířené stavy vědomí.

Hagioterapie
Spiritualitou v terapii duševní nemoci se zabývá hagioterapie. Zaměřuje se na rozvoj duchovního a existenciálního aspektu člověka jako součást procesu hojení a osobního růstu. Slovo „hagio" pochází z řečtiny a znamená „svatý“ či „posvátný“. Hagioterapie je multidisciplinární přístup, který integruje prvky psychologie, spirituality, filozofie a etiky. Terapeuti se pak snaží pomáhat klientům objevovat a rozvíjet jejich vnitřní zdroje síly, smysl života a duchovní hodnoty. Využívají různé techniky, jako jsou meditace, reflexe, vizualizace, práce s obrazy a rozhovory, které podporují duchovní růst a transformaci. Tato metoda terapie se přitom neomezuje jen na věřící pacienty, je určena i pro ostatní. Cílem je pomoci lidem nalézt smysl, hodnotu a hlubší spojení s vlastním životem, s ostatními lidmi, přírodou a transcendencí. Tato terapie je často využívána v kontextu paliativní péče, podpory při ztrátě, traumatech a výzvách života. Může být také součástí osobního rozvoje a hledání vyššího smyslu a naplnění. Hlavním nástrojem užívaným v hagioterapii je Bible. Jedna ze strategií vnímá Bibli jako svého druhu „učebnici“ o člověku, která pojednává o stejných tématech jako psychologie: o lidské bolesti, radosti, samotě, smrti i o nezvládnutelné agresivitě či sexualitě. Navíc však obsahuje i v textu skryté návody, jak s těmito tématy terapeuticky zacházet. Druhá strategie vnímá Bibli jako „zrcadlo“ lidského nitra, tedy jako materiál pro subjektivní projekční zpracování...

Hagioterapeuti na HTF UK
Hagioterapii se věnují studenti kombinovaného studia na Husitské teologické fakultě UK Eva Holubová a Marek Holub, profesí arte- a psychoterapeuti z Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Eva Holubová říká, že se ke studiu hagioterapie dostala skrze předmět Duchovenská praxe na HTF. Oslovila Prokopa Remeše, který je hlavní postavou hagioterapie v Česku, a oba s manželem začali chodit na jeho hagioterapeutické skupiny. „Na těch probíhá intenzivní psychoterapie s biblickým textem, rozbor emocí pacientů i našich, společný rozbor motivace hrdinů příběhu, úvahy o jejich vnitřních procesech, situaci, zasazení do jejich doby a podmínek. Pacientům jsou najednou biblické postavy blízké a identifikují se s nimi, každý se vidí v jiné a i v průběhu skupiny se to mění," říká Eva. I s manželem Markem jsou oba v psychoterapeutickém výcviku v existenciální hagioterapii a píšou o tomto tématu bakalářskou práci „Prokop klade otázky, pracuje se skupinou, všech 60 využívaných příběhů má do detailu zmapovaných, ale někdy říká, že i po 30 letech praxe zase pacienti objevili něco nového. Je to radost,“ doplňuje Marek.

Tereza Zavadilová

Český zápas č. 24/2023 z 11. 6. 2023

Nejčtenější

  • Týden

  • Měsíc

  • Vše