wuch 03

Vážené zarmoucené shromáždění, sestry a bratři,
chceme dnes s Božím slovem a modlitbou odevzdat Bohu blízkého člověka a našeho bratra Borise Kobrleho, na kterého myslíme s vděčností, láskou a úctou.
Vybavuje se nám mnohé, co jsme s ním prožili a uvědomujeme si, co pro nás znamenal. Vyznačoval se lidskou vlídností i vytrvalou pílí spojenou s důkladností, aby to, čemu se věnoval, obstálo před nároky.

Měl rozsáhlé znalosti, vědeckou odbornost a získal mnohaletou praxi v oblasti hudebního a kulturního života. Přesto zůstal skromným člověkem.

Mohl jsem ho poznávat při různých setkáních jako spolehlivého spolupracovníka, který byl aktivně zapojen do díla naší Církve československé husitské, zejména v Literárně-historickém odboru pražské diecéze, ale i v dalších tvůrčích činnostech. Se svojí manželkou dr. Janou Kobrlovou, historičkou, se vzájemně doplňovali a podpírali.

Zajímal se o hudbu, dějiny i literaturu a prožíval smysluplný život, kterému dává i v obtížích smysl a nový rozměr víra. Božího království, přesahující dějiny, je nadějí a cílem našeho pozemského putování a každého, kdo usiluje o dobro, pravdu a krásu. O to usiloval právě náš bratr Boris Kobrle.

Boží království je v Písmu přibližováno více obrazy. Ve výroku Ježíše, který k nám zazněl z Janova evangelia, je užit obraz domu. Boží království je jako dům. A to nejen ve smyslu velikosti a rozlehlosti nebo architektonické dokonalosti, ale především jako domov. Místo, kde lze zakoušet bezpečí, kde je zázemí, kde je každému dobře, kde si nejsou navzájem lidé odcizeni; je to místo, které prostupuje Otcova láska. „Náš domov je v odvěkém Bohu, v jeho věčné náruči“ (Dt 33,27). Ježíš tedy nechápe podle Janova evangelia svou smrt jako odchod do nicoty, ale jako návrat k Otci, do jeho blízkosti, do jeho světla, do jeho lásky.

Kéž milostivý Pán otevře našemu bratrovi Borisovi své věčné království. Neboť, jak nás i v tuto chvíli ujišťuje Ježíš svým slovem, v domě jeho věčného Otce je mnoho příbytků. A toto království je také plné nebeské harmonické a krásné hudby, která byla našemu bratrovi tak blízká.

Červen L. P. 2021

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz