wuch 03

Vážení účastníci tohoto setkání, sestry a bratři,
přicházet a navštěvovat místa, která jsou spojena s určitou historickou událostí z husitské doby, je potřebné a užitečné pro naši společnou paměť.
Proto chci poděkovat zejména panu JUDr. Miroslavu Houškovi, který tuto naši národní a místní paměť udržuje i kladením zajímavých otázek.

V událostech „velkých“ i „menších“ byli vždy účastni konkrétní lidé, kteří žili na této zemi před námi. Nahlížíme na dějinné události dnes již z odstupu, ale současně jsme my sami se svými osobitými příběhy součástí neklidných dějin lidstva, které se stále odehrávají a jsou otevřené ke svému konečnému smyslu.

Po Husově roce 2015 nastoupila celá řada dalších výročí souvisejících s husitskou dobou, včetně bitev. I zde je takové místo, kde se v říjnu před 600 lety odehrály dramatické události.

V počátcích husitství v roce 1419 zaujímají zvláštní význam jednak hory a pak také města. Poutě na hory vystihují původní náboženské motivy a mírové pochopení Ježíšova evangelia. Na hory, označované biblickými názvy jako například Tábor – hora Kristova proměnění, přicházeli poutníci, toužící po svátosti vysluhované podobojí a po výkladu Bible a kázání kněží v mateřské řeči. Účastnili se společného jídla ve vzájemném bratrství a rozdělování se na způsob prvokřesťanských hostin lásky (agap).

Města již souvisejí s obranným a válečným konfliktem, do kterého přerostlo středověké náboženské hnutí, když muselo čelit snahám o jeho násilné potlačení a zlikvidování. Podle prorocké vize aktualizované radikálními husitskými kněžími  se ve starém světě – obrazně Egyptě měli věrní uchýlit do pěti měst (Iz 19,8). Těmi městy byly v časové aktualizaci Izájášova proroctví Žatec, Louny, Slaný, Klatovy a Plzeň – město slunce. Ohrazená města se měla stát bezpečným útočištěm pro věrné stoupence Kristova učení. S obrazy města obklopeného hradbami se setkáváme v Bibli ve Starém zákoně (Ž 48; Ž 122,3) a stejně tak i s obrazem tvrze (Ž 91,1). I když opěrné body a ochrany v tomto světě mohou být prolomeny, dobyty a časem zaniknou, přesto tento obraz v přeneseném významu vyjadřuje, že Bůh chrání životy svých věrných na věky (Ž 97,10).

Doba husitství je plná vizí a působivých představ vycházejících z Bible a jejích prorockých částí. Jejich aktualizace byly dobově podmíněné a nechyběly ani různé extrémní klamné odchylky. Přesto i dnes zůstává aktuální poselství Bible s ústřední postavou Ježíše, který vede lidstvo k pravé svobodě, soucitu a bratrské solidaritě.

Říjen 2021

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz