wuch 03

Vzácní a milí hosté, vážené shromáždění, sestry a bratři!
Tento původně německý luterský evangelický kostel, užívaný dnes naší Církví československou husitskou, je označen jménem českého reformátora Mistra Jana Husa.

Podle Husa stavba křesťanského kostela symbolicky zobrazuje tři základní hodnoty – víru, naději a lásku. Základy stavby jsou jako víra, která má být postavena na pevném a spolehlivém základu. Stěny jsou jako naděje, neboť se zdvíhají vzhůru k nebi. A střecha je jako láska, která má celou stavbu překlenovat, završovat a spojovat. Právě toto je naším úkolem i dnes. Probouzet a posilovat víru a důvěru v sobě i v druhých. Mít naději, která je aktivní a tvůrčí. A hledat to, co nás spojuje.

Tento kostel má tvar kruhu. Kruh vyjadřuje právě spojení, propojení. V čem konkrétně se v případě tohoto kostela projevuje tento motiv spojení či propojení? Tento českolipský kostel jednak spojuje M. Jana Husa a doktora Martina Luthera. Německý reformátor ve své době ocenil a kladně zhodnotil českého reformátora. Jak Husovo jubileum v roce 2015, tak Lutherovo výročí v roce 2017, prokázalo i blízkost obou postav v dějinách reformace církve.

Tento kostel spojuje také národy. Obnova této stavby se uskutečňuje jako mezinárodní spolupráce. „Národy budou žít v jeho světle“, čteme v poslední knize Bible – Zjevení Janově (Zj 21,24).

A ještě jedno významné spojení je zcela zřejmé, a tím je spojení víry a umění. Tento prostor chrámu je naplňován hudbou, ale i obrazy. Je tak otevřen mnohými kulturními aktivitami veřejnosti.

Ačkoliv kostel, chrám má odkazovat k věčnosti, k tomu, co přesahuje tuto naši časnost, přesto podléhá času jako kterákoliv jiná stavba. Potřebuje stálou údržbu, opravy, rekonstrukci, a někdy vyžaduje i záchranu, aby cenné architektonické dílo bylo zachováno i pro budoucnost. Poděkování náleží vám všem, kteří se podílíte na záchraně a obnově tohoto českolipského kostela. Mé uznání a vřelý dík patří zvláště sestře farářce Marii Truncové, že se tomuto dílu s velkým odhodláním a trpělivostí věnuje. Velice si vážím toho, že se mohu účastnit s vámi dnes této slavnostní chvíle a dovolím si připojit modlitbu:

Modlitba při znovuotevření kostela M. Jana Husa v České Lípě

Bože, děkujeme ti za tento kostel, který jsme přijali od našich předků, kteří v tomto městě a v tomto kraji žili před námi. Uprostřed všech těžkostí své doby upínali k tobě svoji víru a naději. Děkujeme ti za všechny, kteří napomáhají uchování této hodnotné stavby a jejímu dobrému stavu. Jsme ti vděčni za to, že jej dnes můžeme znovu otevřít. Prosíme, dej, abychom byli stále otevřeni působení a proudění tvého oživujícího a posilujícího Ducha a stávali se jeho přítomností tvým chrámem a kruhem bratrského společenství. Ať tento chrám je místem naší živé víry, ale i mnohých tvůrčích aktivit a uměleckých vystoupení. Ty nám lidem dáváš vlohy a schopnosti, které máme rozvíjet a navzájem se jimi obdarovávat. Děkujeme ti za dar hudby, která přináší radost a útěchu v každé době. Prosíme tě, Bože, o tvoji přízeň, požehnání a podporu pro dobré dílo konané ve spolupráci mnohých, neboť tvým záměrem je, aby národy a lidé žili ve tvém světle.

Amen.

Listopad L. P. 2021 

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz