wuch 03

Úvodní slovo

Proč jsem se připojil k tomuto setkání?

Patříme k různým náboženským a duchovním tradicím, ale jsme občané tohoto státu, této naší vlasti a země. Proto se setkáváme v poslední den občanského roku a před začátkem nového roku.

Spojujeme se ke společné modlitbě i přes odlišnosti a pestrosti naší náboženské víry. Náboženství v sobě obsahují hlubokou úctu k životu a tento posvátný dar je třeba chránit. To se týká nás samých i druhých lidí.

V mudroslovné literatuře – v knize Sírachovec je vysloven respekt k lékařskému vědění (Sir 38,1.12) a zaznívá zde i nabádání k nepodcenění situace nemoci. „Vzdej lékaři patřičnou úctu, protože ho potřebuješ.“ „Ať není daleko od tebe, kdo ho potřebuješ.“ Svou nemoc nepodceňuj.“

Máme být stále obezřetní a máme využívat všechny možnosti lékařské vědy k ochraně zdraví a lidských životů, včetně očkování. Máme se snažit předejít těžkému průběhu a následkům nemoci, jak to i z osobních rozhovorů potvrzují lékaři na základě svých zkušeností.

I když jsme kolem vánočních svátků u nás zaznamenali pokles počtu nakažených, v jiných zemích na světě naopak počty stoupají. Nechceme tuto situací a další možný vývoj podcenit.

Chceme odevzdat tuto dlouhodobou situaci, kterou prožíváme, Bohu, a svěřit mu naše mnohá lidská trápení a bolesti.

Chceme jej prosit o to, aby nám dával moudrost, prozíravost a obezřetnost, ale také zklidnění a aby do našich srdcí vléval naději, jak je to vyjádřeno v žalmu 62.: „Jen zmlkni před Bohem, má duše, vždyť on mi naději vlévá.“ „Lide, v každý čas v něho doufej, vylévej před ním své srdce.“ Bůh je naše útočiště“ (Ž 62,6.9).

31. 12. 2021 

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz