wuch 03

Vyslechněme, vážení přítomní, vzácní hosté, sestry a bratři, biblické čtení z knihy Exodus, jak je zapsáno ve 3. kapitole, v 7. až 8. verši: Hospodin řekl Mojžíšovi: „Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu, který je v Egyptě. Slyšel jsem jeho úpění pro bezohlednost pohaněčů. Znám jeho bolesti. Sestoupil jsem, abych jej vysvobodil z moci Egypta a vyvedl jej z oné země do země dobré a prostorné.“

A z 20. kapitoly Matoušova evangelia slyšme toto Ježíšovo slovo, jak je zapsáno ve 25. až 26. verši: Ježíš si zavolal své učedníky a řekl jim: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak buď mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem.“

(Ex 3,7-8; Mt 20,25-26)

V obou biblických čteních se hovoří o útisku. V knize Exodus je to útisk izraelského národa, který zakoušel nesvobodu, ponížení a zotročení. Ježíš mluví o útisku, který se může týkat kteréhokoli národa a rasy.

Stojíme zde právě na takovém místě útisku a bolesti. Hrozíme se toho, co dokáže člověk způsobovat druhému člověku, když je ovládaný falešnou ideologií nadřazenosti a klamným míněním, že ten druhý je něčím méně.

V utiskovaném člověku i celém národě je však touha po svobodě a důstojném životě. A tento hlas se nedá umlčet. Slyší jej i Bůh, jako slyšel izraelský lid, a viděl jeho podmanění. Mojžíše ujišťuje: „Znám jeho bolesti“.

Touha po svobodě je nám lidem vlastní a náleží k naší Bohem dané přirozenosti, jak zdůrazňoval také Jan Amos Komenský, že člověk nemá být násilím k něčemu nucen. Cesta k pravému a plnému lidství je cestou z útisku ke svobodě – vnitřní i vnější.

Příběh z Bible o Mojžíšovi a cestě izraelského lidu ke svobodě není jen dávnou historií, ale je nadčasově aktuální. Stále jsme na cestě ke svobodě. Mojžíš slyšel Hospodinovo zaslíbení, že vyvede svůj lid do země dobré a prostorné.

„Dobrá země“ je taková, kde nepůsobí jeden druhému zlo, ale snaží se naopak o jeho dobro. „Prostorná země“ je taková, kde je prostor pro mnohé a nejsou někteří jen na okraji, ale všichni i ve své rozdělenosti a různosti mají v ní mít své místo, pro svoji společnou lidskou důstojnost.

Květen 2022

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz