wuch 03

Slovo na úvod

Sestry a bratři,
dnes bude předána a otevřena nová sakrální skříňka. Doplňuje tak bohoslužebný stůl s křížem a kazatelnou. Děkujeme těm, kteří ji svoji dovedností zhotovili, ale i bratru faráři Lukášovi, který ji navrhnul.

Zvláštnost či přímo určitá originalita spočívá ve spojení míst pro uložení Bible i předmětů, vztahujících se ke svátosti večeře Páně. To první vychází z židovské tradice – ukládání posvátných textů v podobě svitků – a to druhé je z křesťanství a úcty k eucharistii.

V židovské synagóze je důležité místo, kam se ukládá tóra, svitky posvátných textů. Toto místo se hebrejsky označuje aron-ha-kodeš, které se překládá jako „svatá skříň“. Nejstarší měly podobu výklenku v synagóze a později jsou tyto skříně zhotovovány ze dřeva, případně z mramoru. Důležitým prvkem je její umístění na zdi směrem k Jeruzalému. Toto místo je zdobeno zvířaty – holubicemi s ratolestí nebo lvi. Zde jsou ryby – symbol křesťanů, Ježíšových učedníků. Ryby odkazují také na zázračné nasycení Ježíšem velkého zástupu pěti chleby a dvěma rybami.

V křesťanství se užívá sanktuárium, které je schránkou na svátost oltářní. Středověcí husité – utrakvisté užívali také tyto schránky. Na husitských schránkách byly zobrazovány hostie a kalich spolu se dvěma anděly. I zde je hostie, která se při otevření skříňky symbolicky rozlomí …

Vyjádřeme nyní vděčnost Bohu modlitbou.

Modlitba při předání sakrální skříňky na bohoslužebné předměty

Svatý Bože, chceme ti poděkovat za tuto nově vyhotovenou skříňku pro ukládání předmětů určených ke službě tobě. Bude do ní pokládáno Písmo svaté. Děkujeme ti za dar tvého Slova. Dej, aby tvé slovo mezi námi přebývalo v celém svém bohatství. /Vložení Bible/ Budou do této schránky ukládány předměty ke slavení Kristovy svaté večeře. Děkujeme ti, že tvůj Syn rozděluje živý chléb mezi nás a ještě zbývá pro mnohé. Ať jeho kalich, který držel ve svých svatých rukou, nám připomíná novou smlouvu s tebou a závazek bratrského společenství lásky. /Vložení kalicha a nádoby s hostiemi/ Ať vše napomáhá k pravé bohoslužbě konané v Duchu a v pravdě. Tobě náleží úcta, čest a chvála. Amen.

Červen 2022 

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz