wuch 03

Vážené sestry a vážení bratři,
v závěru této dopolední bohoslužby ve sváteční Husův den mi dovolte ještě několik slov krátkého zamyšlení a poděkování. Dvakrát se moje instalace do služby patriarchy konala na svátek sv. Václava dne 28. září v roce 2006 a v roce 2013.

Působil jsem před tím, než jsem byl zvolen patriarchou, jako farář v kostele sv. Václava na Zderaze v Praze – Novém Městě. Svatováclavská tradice mně byla blízká, neboť také utrakvisté měli knížete Václava v úctě. Tato třetí instalace se však zvláštním řízením časově přesunula na památný den Mistra Jana Husa. Tento Husův svátek tvořil právě jeden z důležitých znaků utrakvistů – středověkých husitů. V tom vnímám důležitou symboliku. Husova osobnost mě provází a inspiruje dlouhodobě a Hus je mi mimořádně blízký. Vždy jsem chápal svoji službu tak, že mám být husitský biskup, husitský patriarcha a tím se také věnovat s důkladností Husovu odkazu a husitské reformaci. Zajímám se o Husovy spisy, o jeho teologické myšlení, o jeho kazatelské dílo a pastorační přístupy, i o historické souvislosti. Navštěvuji pravidelně místa s ním spojena, jako je jihočeský Husinec, Betlémská kaple v Praze či německá Kostnice.

Dnes se konají bohoslužby na různých místech a možná je tato instalace tak trochu v pozadí tohoto Husova dnešního svátku. To je však dobře. V listě Židům jsme vyzýváni: „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře!“ (Žd 13,7). Vždyť Hus nás vede ke Kristu. V jednom ze svých kázání vybízí: „Založme svoji víru, naději a lásku na Pánu Ježíši Kristu a jeho milujme nade vše.“

Děkuji vám, kteří jste dnes do kostela sv. Mikuláše přišli, abyste s modlitbou ve společenství církve sdíleli tyto chvíle. Děkuji vám, bratřím biskupům, členům ústřední rady, duchovním, věřícím, ekumenickým hostům. Děkuji hudebníkům, Pražským Pěvcům a panu varhaníkovi Michalu Hanzalovi.

Nyní přejdeme k Husovu pomníku na Staroměstském náměstí, kde položíme květinu. Odpoledne se koná bohoslužba v Betlémské kapli od 15 hodin s televizním a rozhlasovým přenosem.

Přeji vám pokojný a požehnaný sváteční den i celý letní čas. Naše společná služba Bohu v Kristu však dále pokračuje.

Červenec L. P. 2021   

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz