wuch 03

Pozdrav na koncertě k Roku české hudby konaném 8. června 2024 v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení hudebníci, zpěváci, sestry a bratři!

Na úvod svého pozdravu přečtu verše ze žalmu 100: „Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem“ (Ž 100,2-4). V Bibli, zvláště v knize Žalmů, se pro zpěv užívají různé výrazy jako chvála, díkůvzdání, velebení, zvučení, jásot, plesání, oslava a hlahol. Jistě tento slovansky znějící výraz „hlahol“ byl inspirací pro název pěveckého spolku Hlahol v Praze z doby národního obrození. V tomto sboru zpívala i moje babička a jako dítě mě brala na zkoušky a já jsem sledoval s obdivem pana dirigenta a sbormistra Zdeňka Tomáše.

Vážíme si toho, že naše Církev československá husitská navázala spolupráci s Unií českých pěveckých sborů a k letošnímu Roku české hudby jsme podepsali memorandum. Tyto pěvecké sbory mají návaznost na dobu vlasteneckého uvědomění a rozvíjení českého zpěvu a kultury v čase národního obrození. Ke zpěvu a hudbě mají křesťanské církve blízko obecně. Naše církev má blízko právě k českému zpěvu a hudbě pro svoji ideovou návaznost na českou reformaci, kdy se výrazným způsobem rozvíjel duchovní zpěv v českém jazyce. Tyto snahy spatřujeme už u Mistra Jana Husa. Česká hudba, v díle skladatelů i podání hudebníků a zpěváků, vyjadřuje hlubokou lásku k vlasti, národu, zemi, ale i víru v dobro. U Jana Amose Komenského, který také pěstoval a rozvíjel zpěv, se láska k vlasti a víra v dobro a úcta k Bohu propojují.

Rok české hudby je velkým svátkem zpěvu a hudebního života a dnes můžeme v Praze přivítat pěvecké soubory z celé země. Chtěl bych poděkovat všem organizátorům, jmenovitě panu předsedovi Mgr. Jaroslavovi Vávrovi, podporovatelům, sbormistrům, zpěvákům a hudebníkům, děkuji i zdejší náboženské obci. Děkuji všem, jejichž přičiněním a pílí se můžeme těšit z daru hudby.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz