wuch 03

Kázání ke svátosti biřmování v Mariánských Lázních v prosinci 2023.

Sestry a bratři,

pro tuto příležitost vysluhování svátosti biřmování jsem zvolil čtení z 15. kapitoly Janova evangelia.

Ježíš zde mluví o ovoci, které přinášejí ti, kteří se ho drží a z něho čerpají sílu svého života víry. Ježíš mluví dokonce o „hojném ovoci“, které mají nést jeho opravdoví a jemu věrní učedníci a učednice.

A apoštol Pavel píše ve svém listě Galatským o ovoci Ducha svatého. Upřesňuje, jaké je zcela konkrétně toto ovoce života z víry vyrůstající z životadárné mízy, kterou je vztah k Ježíšovi.

Ježíš sám je příkladem a vzorem tohoto ovoce. Ježíš projevoval v celém svém životě lásku k druhým. Byl radostným člověkem, i když na něho doléhaly různé zkoušky a těžkosti, a tuto radost předával druhým. Byl člověkem pokojným, který kolem sebe šířil pokoj. Projevoval trpělivost. Mnozí mu nerozuměli, nechápali ho, někdy i ti nejbližší z rodiny či z kruhu učedníků, ale on projevoval trpělivost. Byl laskavý, jednal s druhými vlídně a s pochopením. Vyzařovalo z něho dobro. Zachovával věrnost, především věrnost Bohu Otci a svému poslání, které v tomto světě měl uskutečnit a uskutečnil. Jeho osobnost se vyznačovala tichostí a pokorou, a také sebezapřením, vládou nad sebou a vítězstvím nad zápornými hnutími mysli člověka, přemáháním pokušení a odolávání lákání toho zlého.

Toto ovoce se projevuje na Ježíšovi nejzřetelněji, neboť on sám je nositelem Ducha v plnosti.

Ale toto ovoce se projevuje v určité míře i na biblických postavách a svědcích v dějinách křesťanství. Láska byla patrná na apoštolu Janovi, trpělivost na Jobovi, dobrota na Bratru Rogerovi, laskavost na Matce Tereze, věrnost na mistru Janu Husovi a tichost na členech Jednoty bratrské.

Toto ovoce se má projevovat i na nás křesťanech. O to prosíme a za to se modlíme i dnes, kdy sestra Johanka přijme svátost biřmování, aby byla posílena a utvrzena ve víře Božím Duchem a Bůh v Kristu ji vedl a provázel na její cestě víry. Amen.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz