wuch 03

Kázání při výročí zlaté svatby v Mariánských Lázních v prosinci 2023.

Sestry a bratři, milí manželé!

Dnes můžeme sdílet vděčnost a milost u příležitosti 50. výročí manželského života a společné cesty Vladimíry a Břetislava Bělunkových. Je to dnes přesně 50 let od chvíle, kdy jste přijali svátost manželství dne 28. prosince roku 1973 ve Sboru dr. Karla Farského v Plzni. Svatební obřad vedl tehdejší biskup Jaroslav Fialka. Seznámili jste se v době vašeho studia na tehdejší Husově československé bohoslovecké fakultě v Praze. Oba jste se stali duchovními Církve československé husitské a této službě Kristu i lidem jste zasvětili svůj život. Místem vašeho působení se staly náboženské obce v plzeňské diecézi, zejména v západních Čechách a zdejší město Mariánské Lázně. Sestra Vladimíra se vždy věnovala mladé generaci. Organizovali s manželem mládežová setkání v Železné Rudě i různé ekumenické akce. Bratr Břetislav má zájem o historii křesťanství a uspořádal řadu výstav v náboženských obcích v Čechách i v Německu. Bůh obdařil váš vztah dvěma dcerami – Deborou a Zuzanou a vnučkami. Obě vaše dcery se vydaly cestou víry a služby v Církvi československé husitské.

Přemýšlíte dnes o tom všem, co jste během těch 50 let společně prožili, co bylo krásného a jedinečného, i to, co jste museli nést a překonávat jako obtížné a s jakými životními zkouškami jste se museli vyrovnávat. Můžete mít jistotu v Kristu, který nám dává naději a sílu. Můžete také vědět a zakoušet, že máte navzájem v sobě oporu.

Pro dnešní vaše manželské jubileum jsem zvolil čtení z listu apoštola Pavla Efezským z 5. kapitoly. Zde je totiž propojeno manželství s církví a s Kristem. Podle apoštola Pavla je obraz Krista a jeho vztah k církvi modelem pro vztah muže a ženy v manželství. I ve vašem manželském svazku se víra v Ježíše Krista a služba v církvi propojují.

Před 50 lety k vám při přijetí daru svátosti manželství zazněla slova o jejím ustanovení. V dnešním čtení při vašem jubileu jsou tato slova ustanovení také připomínána. Celkem se v Bibli vyskytují třikrát. Poprvé na samém začátku Bible v knize Genesis. Podruhé je pronáší Ježíš podle svědectví evangelistů Matouše a Marka. A potřetí je vyslovuje apoštol Pavel ve svém listě Efezským: „Budou ti dva jedno tělo.“ Manželství je život ve vztahu s druhým a vytváří společné jednoty. To je velkým darem i náročným závazkem. Tento vztah je budován a udržován láskou a úctou.

Apoštol Pavel říká: „Muž ať miluje svou ženu jako sebe sama“. A jistě to platí i pro ženu. Je zde apoštolem Pavlem připomínáno pravidlo či přikázání lásky: milovat druhého jako sebe sama. Tato druhá část tzv. dvojpřikázání lásky je apoštolem Pavlem chápána jako zásada manželského svazku. Schopnost naplňovat toto obecné morální pravidlo se projevuje a osvědčuje právě zvláštním způsobem v praktickém životě manželů.

Vážení a milí manželé Vladimíro a Břetislave Bělunkovi, ať vás i nadále podpírá vaše vzájemná láska a nese láska Boží v Kristu! Provázejí vás naše modlitby za vás i za vaši rodinu. Děkujeme vám za mnohé a přejeme vám do budoucího času Boží požehnání a milost v hojnosti.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz