wuch 03

Adventní kázání v prosinci 2023.

 Iz 40,1-11; Mk 1,1-8

Sestry a bratři,

jsme pozváni k zamyšlení nad adventními texty z Písma svatého.

Prorok Izajáš měl za úkol volat a rozhlašovat lidu v babylónském zajetí: „Bůh Hospodin přichází s velikou mocí a ujme se vlády“.

A Jan Křtitel v čase římské nadvlády ve svém kázání u řeky Jordánu volal: „Za mnou přichází někdo mnohem mocnější a silnější, než jsem já. Přichází vládce Božího království!“

V čase adventu zaznívá poselství i k nám, že přichází mocný vládce, který je nesrovnatelně mocnější než všichni panovníci, vládci a vlivní a vysoce postavení lidé tohoto světa.

Ale jaká je ta Boží moc, síla a vláda?

Klíčem k pochopení toho, jak se projevuje Boží vláda, je 11. verš 40. kapitoly proroka Izajáše: „Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náruči je nosí, březí ovečky šetrně vede“.

Je zde užit obraz pastýře pro Hospodina. S tím se setkáváme i na dalších místech v Bibli – v žalmech (Ž 23,1; Ž 80,2) i u proroků (Jr 23,1-6; Ez 34,11-24). Obraz a přirovnání k pastýři se ve starověku užíval pro krále a panovníka. Ale v Bibli více než panování a moc nad druhým vyjadřuje péči, starostlivost, ohleduplnost, zájem a šetrnost. Přesně tak je to vyjádřeno i prorokem Izajášem.

Slovo o šetrném a ohleduplném pastýři zaznělo k židům v babylonském zajetí a bylo to pro ně velkým povzbuzením. Hospodin opět v dějinách projeví svoji moc. Jako svůj lid vyvedl z egyptského otroctví, tak je také vyvede z babylónského zajetí a povede je zpátky do zaslíbené země. Rozptýlený lid bude opět shromážděn. Na cestu se vydají všichni mladí i staří i těhotné ženy. Bůh zná potřeby svého lidu a bude mít ohled na každého. Pečuje o celé své stádo, ale i o jednotlivého člověka. Vede své stádo, sklání se k celku, ale ví o každém jedinci, který má pro něho jedinečnou hodnotu a význam.

Je zřejmé, že i když v čase 6. století před Kristem toto Izajášovo slovo bylo velkým povzbuzením pro židovský lid, jeho naplnění jako prorockého slova se stalo v plnosti až v Ježíši Kristu. Těsně před jeho příchodem a veřejným vystoupením Jan Křtitel oznamoval: „Přichází mocný Pán!“ Ale jeho moc se paradoxně projevuje zcela jinými způsoby, než jednají vládci a mocní lidé tohoto světa. Ježíš si nenechá sloužit, ale sám druhým slouží. Nenechává si zavazovat řemínky od bot, ale naopak sám druhým umývá nohy. Jeho hlas je tichý, vlídný, laskavý. Jedná se soucitem a má zájem o každého, nikoho nezavrhuje, nesoudí, ale bere na sebe viny druhých. On je tím dobrým a šetrným pastýřem, o kterém čteme v 10. kapitole Janova evangelia.

O Vánocích k nám přichází Ježíš jako dítě, a již v tom se ukazuje jeho zvláštní a podivuhodná moc, která se projevuje ve zdánlivé slabosti. Přesto je to skutečný a pravý Pastýř lidu a Vládce světa. Jako svého Pastýře ho poznali betlémští pastýři a jako svého Vládce a Krále světa ho poznali vládci, kteří do Betléma přišli ze vzdálené východní země, jak si budeme připomínat o Vánocích.

Ježíš nás chce sjednotit pod svojí vládou, ne nějakým vnějším donucením, ale vládou a působením svého ducha lásky, pokoje a vzájemnosti. Utváří z nás své společenství a vede nás ke svému království. Cesta k Božímu království vede přes pokání, křest a posilu a obnovu z Ducha svatého.

Verš 11 ze 40. kapitoly proroka Izajáše se čte při křtu dítěte, kdy je vzato do náruče duchovním a přináší se za stůl Páně. Při tom zaznívá: „Pán vede jako pastýř své stádo, jehňátka shromažďuje do svého náručí a ponese je“ (Agenda CČSH, s. 28). Je tím vyjádřeno, že pokřtěné dítě je součástí Božího lidu, Kristova stáda a je zahrnuto do Boží péče.

Sestry a bratři, adventní poselství nám sděluje, že je blízko ten, který shromažďuje a vede svůj lid jako dobrý a šetrný pastýř. Jsme stále na cestě k Božímu království, kam nás Ježíš chce vést a přes všechna bloudění přivést. Předpoklady, že jsme na správné cestě k Božímu království, jsou: proměna našeho smýšlení a života podle Ježíšova evangelia, přijetí Božího odpuštění a milosti křtu a stálá posila a podpora Ducha svatého.

K tomu ať nám všem v adventním čase i v celém novém liturgickém roce dopřeje Bůh svoji milost.

Amen.

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz