wuch 03

Sestry a bratři,
v letošním roce 2021 v září uplyne 1100 let od mučednické smrti české kněžny Ludmily. Její osobnost nám dokládá přijetí a šíření křesťanské víry před více než tisíci lety na našem území, nacházejícím se mezi východem a západem.

Ludmila představuje ženu křesťanku, která aktivně projevovala své přesvědčení, věnovala se výchově a sociální práci.
Její obrácení ke Kristu, horlivost víry v něho a oddanost jeho evangeliu je pro nás i dnes příkladem.

Její památka jako mučednice a světice je udržována a slavena v církvi východní i západní. Také v Církvi československé husitské je Ludmila a její svátek součástí našeho liturgického kalendáře. V Českém misále z roku 1920 a v tzv. Tuháčkově misále nacházíme formuláře pro památný den 16. září. V současné bohoslužebné knize naší církve je zařazena památka knížete Václava dne 28. září. Svatováclavská tradice byla zachovávána a rozvíjena také v utrakvismu a zahrnuje i úctu svatoludmilskou.

Pro letošní významné výročí je možné při bohoslužbě věnované této příležitosti užít například tyto biblické texty: Přísloví 31,10-311 Timoteovi 5,1-10 a jako evangelium Matouš 13,44-46.

V přímluvných modlitbách se modleme za ty, kteří působí dnes a budou v budoucnosti působit ve vedení našeho státu jako politici a političky, aby dokázali zastávat svůj úřad a vykonávat své funkce jako službu pro druhé a neusilovali o svůj prospěch a zisk. · Prosme za sociální pracovnice a pracovníky a za všechny, kteří pečují o druhé, aby je Bůh posiloval v jejich tak potřebném a náročném povolání. · Prosme za všechny, kteří se věnují výchově a vzdělávání v rodině, ve škole a v církvi, aby je Bůh povzbuzoval a vedl svým Duchem. · Prosme za prarodiče, aby po příkladu Ludmily přiváděli svá vnoučata k víře a k hodnotám, které přináší světu a každému člověku Ježíš ve svém evangeliu.

Písní, která se velmi hodí k této příležitosti a která je považována za nejstarší českou duchovní píseň z 10. století, je Hospodine, pomiluj nás (Zpěvník CČSH č. 159).

Modlitba s připomenutím české mučednice Ludmily

Věčný Bože, děkujeme ti, že také v našem národě jsi dal od dávných dob povstat mnohým svým věrným svědkům – mužům i ženám. Děkujeme ti za českou kněžnu Ludmilu – první známou křesťanskou mučednici v našem národě. Ona se obrátila od pohanství k tobě – živému Bohu a přijala víru v tvého Syna Ježíše Krista, kterého jsi poslal na svět, aby nás zachránil a navrátil zpět k tobě. Děkujeme ti za příklad Ludmily, která odolala pokušení moci a bohatství, a vydala se cestou následování tvého Syna ve službě druhým. Připomínáme si její velkou lásku a soucit vůči trpícím a její pomoc těm, kteří ji ve svém strádání tolik potřebovali. Myslíme na její starostlivost a vychovatelskou moudrost, s níž vedla svého vnuka Václava k víře, zbožnosti a pokoře. Bože, ať tvé království, které s Ježíšem Kristem přichází a pro které mnozí trpěli příkoří a položili i své životy jako mučednice Ludmila, je i pro nás tím, co na prvním místě hledáme, o co usilujeme a jeho hodnoty druhým přibližujeme. Do tvé ochrany a péče, dobrý a milosrdný Bože, odevzdáváme všechny bolesti světa a trápení jeho obyvatel v různých jeho částech. Dej nám dostatek odvahy čelit zkouškám a sílu konat dobro. Dopřej nám zakoušet tvé požehnání v darech přírody a blízkost tvého Ducha v lidské vzájemnosti a přátelství. Tvé jméno, Bože, buď chváleno lidmi ze všech národů po všechna pokolení i navěky. Amen.


S bratrským pozdravem a s přáním Boží moudrosti a Kristova pokoje

Tomáš Butta
patriarcha Církve československé husitské

Srpen L. P. 2021

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz