wuch 03

Sestry a bratři,
přijměte pozvání na seminář konaný dne 25. října v Praze. Toto pracovní setkání je určeno vám duchovním, kazatelům i pastoračním pracovníkům, kteří se podílíte na duchovní správě v Církvi československé husitské.

Současná doba pro nás přináší nové okolnosti a zkušenosti, jako jsou pandemie, válečná situace v Evropě, hospodářská krize. Jsou to skutečnosti dopadající na náš každodenní život, se kterými se musíme vyrovnávat také v našem duchovenském povolání a službě církve. Klademe si řadu otázek, týkajících se naší každodenní pastorační služby, ale i budoucnosti křesťanství a naší církve. Církev má naplňovat své poslání dané Ježíšem Kristem v každé době a šířit jeho evangelium svědectvím i životem z Ducha svatého. Na společném setkání napříč celou naší církví můžeme sdílet své zkušenosti z naší praxe, jak pozitivní, tak i problémy a nejistoty.

Seminář navazuje na dřívější konference, na kterých jsme se věnovali duchovní správě. Konaly se se zřetelem k těm duchovním a pracovníkům církve, kteří jsou ve službě kratší dobu po svém svěcení nebo ustanovení. Takové konference se konaly v Praze a v Brně. Volíme nyní název „seminář“, neboť účastníci mají možnost aktivně se zapojit do programu. O dva hlavní referáty byli požádáni dr. Petr Šandera a doc. Jiří Vogel. První příspěvek emeritního biskupa a teologa bude mít povahu rozhovoru se zřetelem ke spiritualitě a budování osobních vztahů v náboženské obci. Druhý referát bude zaměřen na teologickou diskusi o podobách církve v budoucnosti. Dalšími vstupy přispějí někteří z účastníků z řad farářů. Moderování diskusí budou zajišťovat spolupracovníci z naukového odboru sestra dr. Eva Vymětalová Hrabáková a bratr dr. Tomáš Novák.

V každém věku má duchovenská služba své specifické přednosti i problémy. Mladý duchovní může nedobře nést, že je pro svůj věk ze strany starších spolupracovníků podceňován (1 Tm 4,12). Duchovní ve střední generaci může prožívat krizi středního věku, kdy nese tíhu dne a žár poledního slunce (Mt 20,12). Duchovní ve starším věku zakouší ubývání sil (Dt 32,36). V každém věku nás však v naší službě nese Boží milost (1 K 15,10a), abychom mohli obstát před Kristem a před lidmi jako jeho služebníci (1 K 10,13). V mládí od povrchního nadšení máme dospět k vytrvalosti, která vede k osvědčenosti (Ř 5,4). Ve středním věku se může projevovat větší duchovní i lidská zralost (Ef 4,13) a ve stáří lze čerpat ze získaných zkušeností, spoléhat na Boha a mít nadhled nad tím, co je nepodstatné a malicherné (Iz 46,4).

Kéž seminář může přispět k podpoře našeho společenství duchovních a pracovníků církve ve vzájemnosti generací a dokážeme hledat v bratrském rozhovoru vyvážený poměr mezi kontinuitou a novostí i vyrovnávat se s Boží pomocí s nároky naší doby a naplňovat poslání církve jako Kristovi služebníci.

 S pozdravem pokoje

Tomáš Butta
patriarcha

Dne 22. 9. L. P. 2022

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz