wuch 03

Dopis bratra patriarchy k začátku postního období - únor 2024.

„V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc. Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!"  2. list do Korintu 6,2

Sestry a bratři,

vstupujeme do postního času, který označuje apoštol Pavel jako „čas příhodný“. Je pro nás výzvou k vnitřně upřímné duchovní přípravě na Velikonoce.

Příhodný čas je takový, kdy nastává přesně ta chvíle, ten správný okamžik pro to, co je důležité, a takový čas se má využít jako zvláštní příležitost.

Půst je příhodný čas pro naslouchání dramatickému příběhu o Ježíšově cestě a dovršení jeho poslání ve světě. Je to příhodný čas pro modlitbu, pro soucit s druhými, kteří potřebují pomoc dobrým slovem i skutkem, pro zpytování svědomí a probouzení touhy po spravedlnosti, které nemůžeme dosáhnout jen vlastním usilováním o bezchybnost a dokonalost, ale můžeme ji přijmout především vírou jako dar od Krista (2 K 5,21).

Půst je časem, kdy si můžeme při naslouchání svědectví o trpícím Kristu uvědomovat vzdálenost od Boha, od Ježíše Krista, který místo úcty od lidí a oslavy ve světě zakusil hluboké ponížení a znevážení. Půst je časem, kdy si můžeme navzdory této naší odcizenosti a vzdálenosti uvědomovat i Boží zachraňující milost a přítomnost ve světě a v našich životech. 

Jestliže prorok Izajáš „čas příhodný“ a „den spásy“ umísťuje do budoucnosti jako čas, na který lid teprve čeká (Iz 49,8), pak apoštol Pavel jej chápe jako to, co se již stalo v minulosti, jako událost, která nastala a která vstupuje i do naší přítomnosti. Čas postu nás tak zvláštním a jedinečným způsobem přibližuje ke Kristově spáse, která se dovršuje o Velikonocích v jeho kříži a vzkříšení.

S přáním Kristovy povzbuzující a posilující blízkosti

Tomáš Butta
patriarcha

Kontakty

Kancelář patriarchy
Wuchterlova 5
160 00 Praha 6 - Dejvice

tel.: 724 535 555
E-mail: patriarcha@ccsh.cz

sekretariát:
Mgr. Jitka Wendlíková
tel.: 220 398 109, 724 142 467
E-mail: sekretariat.patriarchy@ccsh.cz

Bc. Jarmila Brynychová
tel.: 220 398 109, 724 048 362
E-mail: kancelar.patriarchy@ccsh.cz