WebArchiv - archiv českého webu

Písně z Dodatku ke Zpěvníku Církve československé husitské nazpívané v projektu "... a píseň nová zní ..."


Připravil Zdeněk Kovalčík

… a píseň nová zní …

K životu křesťanské církve patří neodlučně zpěv, jímž společenství víry vyjadřuje chvály, díky a prosby Hospodinu a Ježíši Kristu. Svědčí o tom i Nový zákon v Listu Efezským (5,19.20): „… plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“

Tak jako i jiné církve má i Církev československá husitská svůj Zpěvník, který obráží její spiritualitu. Vyšel poprvé v r. 1922 a byl podstatně přepracován a rozšířen při vydání v r. 1957. Roku 1994 byl k němu připojen Dodatek padesáti dvou písní, převzatých povětšinou z písňového pokladu reformačního, římskokatolického a také francouzského bratrstva v Taizé. Skromným příspěvkem z původní soudobé tvorby CČSH jsou dvě písně (č. 357 a 333) autorů Jiřího Pospíšila a Zdeňka Svobody, kteří měli lví podíl na výběru písní i vydání Dodatku.

Je potěšitelné, že všechny písně z Dodatku byly u příležitosti 80. výročí vzniku Církve československé husitské (založena 8. ledna 1920) nazpívány Komorním pěveckým sborem náboženské obce CČSH ve Slezské Ostravě a jeho sólisty, Dětským pěveckým sborem základní školy Josefa Valčíka - školy s rozšířeným vyučováním hudební výchově a paní Tamarou Brummerovou, sólistkou opery Národního divadla moravskoslezského v Ostravě pro povzbuzení ke zpěvu v náboženských obcích CČSH, pro potěchu těch, kdo mají vztah k duchovní písni, a také jako skromný příspěvek ke sblížení církví u nás.


288 Krásná je modrá oblohasl. 1, 3, 4, 8Dětský komorní sbor + KPS, řídí Pavla Dědičová
289 Chval Pána svého písnísl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
290 V sjití tomto pravme soběsl. 1, 2, 12Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
291 Dej nám moudrost, odvahusl. 1, 2, 3Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
292 Samému Bohu sláva, čestsl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
293 Zpívejte Pánu nové písněsl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
294 Pane, dej, ať nás nic už nerozdvojísl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
295 Dej mi, Pane, bdělé srdcesl. 1, 2, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
296 Učiň mne, Pane, nástrojemsl. 1, 4Dětský komorní sbor + KPS, řídí Pavla Dědičová
297 Jako jelen, mučen žíznísl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
298 Malí chlapcisl. 1, 2, 3, 4Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
299 Plakal strachem ve studnisl. 1, 2, 3, 4, 5, 6Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
300 Přišli jsme, ó Ježíši (Liebster Jesu)sl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
301 Pane, dnešek je den chválysl. 1, 2, 6Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
302 Ó náš milý Božesl. 1Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
303 Vítězi k poctě zpívejmesl. 1, 5Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
304 Hospodin sám národů Bůhsl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Michal Sabadaš
305 Ó město Boží, ty jsi štítsl. 1, 4Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
306 Bože, jenž jsi v nebesíchsl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
307 Sláva buď tobě, Bože nášsl. 1Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
308 Když vycházíme z domu tvéhosl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
309 Osvoboď nás pravdousl. 1Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
310 Již zpěv, prosby, kázánísl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
311 Každý densl. I, II, III, IVKomorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
312 Pomoz mi, můj Panesl. 1, 2, 3, 4Dětský komorní sbor + KPS, řídí Pavla Dědičová
313 Kde je dobrota a láskasl. 1, 2Dětský komorní sbor + KPS, řídí Pavla Dědičová
314 Zvedněte, brány, svrchků svýchsl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Jana Hájková
315 Sláva, sláva na výsostech Bohusl. 1, 2, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
316 Jdu klanět se k jeslím sámsl. 1, 4, 5Sólo T. Brummerová, varhany Z. Kovalčík
317 Syn Boží se nám narodilsl. 1, 2, 3, 4Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
318 Velebme vždy s veselímsl. 1, 5Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
319 Kdo spatřil jasný hvězdný třpytsl. 1, 2, 5Dětský komorní sbor, řídí Pavla Dědičová
320 Ty, Dítě jsi Pánsl. 1, 3Sólo T. Brummerová, varhany Z. Kovalčík
321 Ó ty radostný čase vánočnísl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Jana Hájková
322 Ó hlavo plná trýzněsl. 1, 2Sólo T. Brummerová, varhany Z. Kovalčík
323 Tobě, Pane, patří díksl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Radmila Pospíšilová
324 Má víra pohlížísl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
325 Zůstaňte a bdětesl. 1Komorní pěvecký sbor CČSH, sólo A. Tomášek, řídí Zdeněk Kovalčík
326 Pane, ty jsi hoden slávysl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, sólo J. Rychtář, řídí Jana Hájková
327 Neměl krásusl. 1, 4, 5Komorní pěvecký sbor CČSH, sólo M. Doležalová, řídí Josef Ilčík
328 Kyriesl. I, II, IIIKomorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
329 Slyšíš zvony?sl. 1, 2, 3Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
330 Ó chlapci milí, dceruškysl. 1, 5Dětský komorní sbor + KPS, řídí Zdeněk Kovalčík
331 Buď Bohu všechna chvála, čestsl. 1, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Jana Hájková
332 Sláva, sláva! Pán z mrtvých vstal!sl. 1Komorní pěvecký sbor CČSH, sólo T. Brummerová, řídí Zdeněk Kovalčík
333 Hospodine hodný chválysl. 1, 2, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Josef Ilčík
334 Studně nepřeváženásl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Michal Sabadaš
335 Jeden Pán, jedna vírasl. 1, 2, 3Komorní pěvecký sbor CČSH, sólo T. Brummerová, řídí Josef Ilčík
336 Slunce v rosesl. 1, 2Dětský komorní sbor, řídí Lenka Roupová
337 Již objal soumrak zemisl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Jana Hájková
338 Slunce denní již nám hasnesl. 1, 2Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
339 Před tebousl. 1Komorní pěvecký sbor CČSH, řídí Zdeněk Kovalčík
340 Už mi oči tíží sensl. 1, 3, 4Dětský komorní sbor + KPS, řídí Lenka Roupová

 

Slovo o projektu

Projekt … a píseň nová zní … vznikl z iniciativy Kulturní rady CČSH především proto, aby písňový repertoár našich náboženských obcí se rozšiřoval, dále pak i jako skromný dárek církvi k jejím narozeninám. Příprava a realizace projektu byla složitá. Jednak samotná dramaturgická rozvaha, zamýšlení se nad padesáti dvěma písněmi různých historických období a slohů, odlišné spirituality od středověkého chorálu, přes písně českých bratří a písně reformační, k barokní produkci, písním romantickým i soudobé produkci. Jak nejlépe interpretovat? Kdo, co a jak má zpívat? Které slohy z velkého množství vybrat, aby třeba pouhé dvě vypovídaly zvěstně v návaznosti? Kde využít doprovodu varhan, nástrojů, které písně bude lépe zpívat bez doprovodu? Nechtěli jsme připustit, aby písně byly pouze účelově nazpívány, ale aby byly pro posluchače skutečným objevem. A tak ve dnech 20. - 23. října 1999 se v akusticky dokonalém Husově sboru ve Slezské Ostravě odehrával vskutku velký zápas o co nejadekvátnější, nejpůsobivější a nejzvěstnější nahrávku duchovních písní, zápas, do něhož se zapojili v řízení nejen Zdeněk Kovalčík, farář a umělecký vedoucí Komorního pěveckého sboru CČSH, na nahrávce i varhaník, ale také členové sboru; nejvýrazněji Josef Ilčík a Jana Hájková, dále pak Michal Sabadaš a Radmila Pospíšilová, také zkušené pedagožky a sbormistryně dětského sboru Lenka Roupová a Pavla Dědičová. A milou ozdobou projektu je krásný, sytý hlas sólistky ostravské opery paní Tamary Brummerové. Úspěch by se nebyl doslavil bez vstřícného, klidného a moudrého řízení zvukového režiséra Františka Mixy a mistra zvuku Ivo Roubala. Děkuji Pánu Bohu za to, že při nás stál a žehnal nám, a všem zúčastněným za trpělivost a za kus dobře odvedené práce. Ústřední radě CČSH a jejímu tiskovému odboru děkujeme za laskavou podporu.

V Ostravě 15. listopadu 1999 Zdeněk Kovalčík

Poznámka:
Ve zpěvníku jsou zařazeny dvě písně z období německé reformace (č. 300 Přišli jsme, ó Ježíši a č. 310 Již zpěv, prosby, kázání v harmonizaci autora písně Johanna Rudolfa Ahleho). Píseň č. 300 je nazpívána v německém originálu (Liebster Jesu), 1. a 3. sloka v úpravě J. S. Bacha byla nastudována pro zájezd sboru do Německa.

Použité notové materiály Dodatku ke Zpěvníku CČSH připravil Jiří Pospíšil a Zdeněk Svoboda, Blahoslav, Praha 1994.


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus