WebArchiv - archiv českého webu

4. NEDĚLE PO ZJEVENÍ

Hospodine, zachraň nás, Bože náš, shromáždi nás z pronárodů, tvému svatému jménu

budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.(Žalm 106, 47)

První čtení z Písma: Micheáš 6, 1-4.8

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se

k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ty vládneš všemu na nebi i na zemi. Milostivě přijmi prosby

svého lidu a daruj nám svůj mír! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme

slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.Druhé čtení z Písma (varianta I): 1. Korintským 1, 18-25

Druhé čtení z Písma (varianta II): 1. Korintským 1, 26-31

Evangelium: Matouš 5, 1-12

Verš k obětování: Žalm 92, 1

Verše k požehnání: Matouš 5, 8-10

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás dary chleba a kalicha odpoutají od pozemských

vášní a stále nás posilují jako nebeská mana na cestě do tvého věčného království! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 37, 84, 60, 173, 177Markéta Černá publikováno: 25.01.2023 02:21 zobrazeno: 203x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus