WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po Zjevení - Křtu Páně

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech. (Žalm 105,1-2)

První čtení: Izajáš 62,1-5

Tužby:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, tobě patří všechna stvoření, vždyť každému tvoru jsi vdechl život. Prosíme tě, i nás oživuj a obnovuj svým svatým Duchem! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 12,1-11

Evangelium: Jan 2,1-11

Verš k obětování: Žalm 50,23

Verš k požehnání: Srov. Jan 2,7-11

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, posvěcuj si nás častým a zbožným přijímáním svátostného chleba a kalicha, abychom ti působili radost zachováváním tvé vůle! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 14, 35, 43, 185, 188Josefína Hudcová publikováno: 12.01.2022 11:04 zobrazeno: 61x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus