WebArchiv - archiv českého webu

Poslední neděle po svatém Duchu

Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva. (Žalm 72, 1-2)

První čtení: Daniel 7, 9-10.13-14

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, svého Syna jsi pomazal na velekněze a krále. Jeho spásným dílem obnov celé stvoření a sjednoť všechny národy pod jeho milostivou vládou! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Zjevení 1, 4b-8

Evangelium: Jan 18, 33-37

Verše k obětování: Žalm 21, 2.4

Verš k požehnání: Marek 11, 10

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, ze své milosti jsi nás učinil královským kněžstvem svého Syna, abychom hlásali tvé mocné skutky. Vyšli nás svědčit o jeho vítězství nad smrtí a jeho věčném království, aby všichni lidé spatřili podivuhodné světlo Kristovo! Jemu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 31, 37, 59, 64, 68, 75, 82, 83, 88, 269, 30Josefína Hudcová publikováno: 16.11.2021 11:54 zobrazeno: 172x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus