WebArchiv - archiv českého webu

25. neděle po svatém Duchu

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Vyslechnu, co promluví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid. (Žalm 85,8-9)

První čtení: Daniel 12,1-3

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: Panovníku Hospodine, tys počátkem i dovršením naší spásy. Pomoz nám vytrvale důvěřovat,že tvé království přijde a tvá vůle se naplní! Osviť nás, Bože,svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): Židům 10,11-14.19-25

Druhé čtení (varianta II): Židům 10,31-39

Evangelium: Marek 13,1-11

Verš k obětování: Žalm 73,28

Verš k požehnání: Zjevení 2,11

Modlitba k požehnání: Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nám ze své milosti daroval účast na těle a krvi Kristově. Dej, ať všichni, které jsi pozval ke svaté večeři,získají podíl na jeho královském kněžství a vydávajísvědectví o jeho světle!Našemu Pánu JežíšiKristu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 300, 34, 59, 63, 70, 153, 167, 180, 310Josefína Hudcová publikováno: 09.11.2021 02:54 zobrazeno: 331x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus