WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po Velikonocích

Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Aleluja. (Žalm 33,5b-6a)

První čtení: Skutky 3,12-19

Tužby velikonoční (II):

2. Abychom Božímu jménu dobrořečili a jeho milosrdenství přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom s láskou rozdávali, co jsme od Boha přijali, a Kristovo vzkříšení světu hlásali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem: 

Nebeský Otče, děkujeme ti, že sis nás osvojil za své děti. Naplň naše srdce slovy věčného života, abychom vydávali svědectví o vzkříšení tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Janův 3,1-7

Evangelium: Lukáš 24,36b-48

Verše k obětování: Žalm 98,1.2

Verše k požehnání: Lukáš 24,46-47

Modlitba k požehnání: 

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nám ve svaté večeři dáváš okusit přítomnost našeho vzkříšeného Spasitele. Stále nás nasycuj tímto svátostným tajemstvím, abychom žili ve světě jako tvoji věrní svědkové! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 163, 253, 64, 289, 304Josefína Hudcová publikováno: 14.04.2021 10:21 zobrazeno: 143x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus