WebArchiv - archiv českého webu

1. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU

Požehnaný jsi, Hospodine, který trůníš nad cheruby a shlížíš na propasti. Požehnaný jsi, Hospodine, na nebeské klenbě, velebený a oslavený navěky! (Daniel 3, 54.56)

 První čtení z Písma: Genesis 1, 1-4

 Tužby:

2. Aby nás osvítil světlem své pravdy a dával se nám hlouběji poznávat, modleme se k Hospodinu.

3. Aby naše slabé síly svou milostí posiloval a naše srdce očišťoval a posvěcoval, modleme se k Hospodinu.

 Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože naší spásy, děkujeme ti, žes nám daroval poznání slávy svého trojjediného života. Prosíme tě, zachovej nás v pravé víře a službě, abychom tvou věčnou slávu spatřili

jednou také my! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Druhé čtení z Písma: 2. Korintským 13, 11-13

 Evangelium: Matouš 28, 16-20

 Verš k obětování: Izajáš 47, 4

 Verš k požehnání: Tóbijáš 12, 6

 Modlitba k požehnání:

Otče naší spásy, dej, ať přijetí svátosti chleba a kalicha posílí naši víru, že se svým Synem a Duchem svatým jsi jediný pravý Bůh! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 Vhodné písně: 126, 127, 264, 18, 292, 335Josefína Hudcová publikováno: 02.06.2020 10:14 zobrazeno: 293x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus