WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle adventní

Ze Sijónu, místa dokonalé krásy, zaskvěl se Bůh: Shromážděte mi mé věrné, ty, kdo při oběti přijali mou smlouvu!                                                                           

                                                                                                                                  (Žalm 50, 2.5)

První čtení z Písma: Izajáš 11, 1-10 


Tužby adventní 2. Aby v naší mysli světlo pravého poznání se rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.


Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tys poslal své posly proroky kázat pokání a připravovat cestu spáse. Dej, ať dbáme na jejich výstrahy. Zapomeň na naše hříchy, ať smíme radostně přivítat příchod našeho Vykupitele! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení z Písma: Římanům 15, 4-9


Evangelium: Matouš 3, 1-12 


Verše k obětování: Žalm 85, 7-8


Verš k požehnání (varianta I): Báruk 4, 36 
Verše k požehnání (varianta II): Matouš 3, 2.11b

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, děkujeme ti za duchovně výživný pokrm a nápoj. Dej, ať se přijímáním svátostného chleba a kalicha učíme odvracet od věcí pozemských a toužit po věcech nebeských! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 203, 206 nebo 314, 33Klára Břeňová publikováno: 02.12.2019 12:45 zobrazeno: 362x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus