WebArchiv - archiv českého webu

6. neděle postní

Hosanna Davidovu synu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Král izraelský!

Hosanna na výsostech!                                                       (Matouš 21, 9)

 

První čtení: Izajáš 52, 13 - 53, 12

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, tvůj Syn se stal člověkem a pro spásu lidstva se obětoval na kříži. Dej, ať se učíme trpělivosti a pokoře podle jeho příkladu, abychom získali účast na jeho vzkříšení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 2, 5-11

Evangelium (Pašije): Lukáš 22, 39 - 23, 56

Verše k obětování: Žalm 118, 8-9

Verš k požehnání: Lukáš 22, 42

Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, děkujeme ti, že nás přijímáním svátosti chleba a kalicha očišťuješ od našich vin. Dej, ať je nám toto stolování příslibem věčného dědictví v království tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 239, 240, 322, 326, 201Klára Břeňová publikováno: 09.04.2019 02:15 zobrazeno: 382x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus