WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle postní

Stále upírám své oči k Hospodinu, on vyprostí ze sítě mé nohy.

Obrať ke mně svou tvář, jsem tak sám, tak ponížený.                                                                          (Žalm 25, 15-16)


První čtení: Izajáš 55, 1-9 


Tužby postní 2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.


Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, shlédni na pokorné prosby svého lidu a obdaruj nás odvahou a odhodláním, abychom šířili tvé evangelium! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: 1. Korintským 10, 1-13

Evangelium: Lukáš 13, 1-9 


Verše k obětování: Žalm 103, 8-9 


Verš k požehnání: Žalm 14, 7 
 
Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, když nám skrze svátost chleba a kalicha udílíš milost a odpuštění, dovol nám také žít ve svornosti a pokoji! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 100, 68, 77, 246, 324Klára Břeňová publikováno: 18.03.2019 10:52 zobrazeno: 752x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus