WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle postní

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti;

ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!

                                                                                              (Žalm 25,6.2b.22)

První čtení: Genesis 15,5-12.17-18

Tužby postní:

2. Abychom svého Pána v tichosti a pokoře následovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectvím svého života vítězství Dobra, Pravdy a Krásy napomáhali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože Vykupiteli, ty nejlépe znáš naše slabosti, a proto tě prosíme: chraň nás na těle i na duši, abychom se oprostili od zlého myšlení i konání! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 3,17 - 4,1

Evangelium: Lukáš 13,31-35

Verš k obětování: Přísloví 21,30

Verš k požehnání: Žalm 106,4

Modlitba k požehnání:

Bože Vykupiteli, s modlitbou jsme dnes přišli k tobě, prameni vody živé, a tys nás posílil svátostným pokrmem a nápojem. Požehnej nám, ať neklesáme pod břemenem životních zkoušek! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 47, 95, 238, 172, 323

 Klára Břeňová publikováno: 13.03.2019 03:23 zobrazeno: 619x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus