WebArchiv - archiv českého webu

3. neděle po Zjevení Páně

Pro spravedlivého je zaseto světlo, radost pro ty, kteří mají přímé srdce.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost!

                                                                                        (Žalm 97, 11-12)

První čtení: Nehemjáš 8, 1-3.5-6.8-10

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

 Panovníku Hospodine, shlédni na nás, neboť v naší slabosti potřebujeme tvou sílu.

 Dovol nám s důvěrou přistupovat k trůnu tvé milosti! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 12, 12-31a

Evangelium: Lukáš 4, 14-21

Verš k obětování: Žalm 89, 20

Verše k požehnání: Lukáš 4, 21-22

Modlitba k požehnání:

 Panovníku Hospodine, nasytil jsi nás tělem a krví svého Syna. Dej, ať posíleni tímto svátostným pokrmem a nápojem

žijeme ve světě jako tvoji svědkové! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 54, 67, 97, 102, 106, 186, 312

 Klára Břeňová publikováno: 28.01.2019 01:58 zobrazeno: 352x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus