WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po Zjevení Páně

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy,

přemýšlejte o všech jeho divech.                                                                                                                              (Žalm 105, 1-2)

První čtení: Izajáš 62, 1-5

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

 2. Abychom rostli v poznání Božího stvořitelského a vykupitelského díla, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v každodenním životě řídili se moudrostí Božího slova, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tobě patří všechna stvoření, vždyť každému tvoru jsi vdechl život.

Prosíme tě, i nás oživuj a obnovuj svým svatým Duchem! Osviť nás, Bože, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Korintským 12, 1-11

Evangelium: Jan 2, 1-11

Verš k obětování: Žalm 50, 23

Verše k požehnání: Srov. Jan 2, 7-11

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, posvěcuj si nás častým a zbožným přijímáním svátostného chleba a kalicha,

abychom ti působili radost zachováváním tvé vůle! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 14, 35, 43, 185, 188

 Klára Břeňová publikováno: 16.01.2019 01:30 zobrazeno: 584x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus