WebArchiv - archiv českého webu

26. neděle po sv. Duchu

Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství, uděl nám svou spásu! Vyslechnu, co promlu­ví Bůh Hospodin, zajisté vyhlásí pokoj pro svůj lid. 

                                                                                                                                                                   (Žalm 85, 8-9)

První čtení: Daniel 12, 1-3

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (VII):

2. Abychom za naše vykoupení vděčni byli a ke spáse bližních pracovali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom znamení času rozeznávali a duchovně bdělými zůstávali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku Hospodine, tys počátkem i dovršením naší spásy. Pomoz nám vytrvale důvěřovat, že tvé království přijde a tvá vůle se naplní! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): Židům 10, 11-14.19-25

 

Evangelium: Marek 13, 1-11

 

Verš k obětování: Žalm 73, 28

 

Verš k požehnání: Zjevení 2, 11

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, děkujeme ti, žes nám ze své milosti daroval účast na těle a krvi Kristově. Dej, ať všichni, které jsi pozval ke svaté večeři, získají podíl na jeho královském kněžství a vydávají svědectví o jeho světle! Našemu Pánu Ježíši Kristu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 300, 34, 59, 63, 70, 153, 167, 180, 310

 

 Klára Břeňová publikováno: 15.11.2018 11:20 zobrazeno: 457x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus