WebArchiv - archiv českého webu

13. neděle po Duchu svatém

Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodino­vých nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!                                                                                                                         (Žalm 84, 2-3)

 

První čtení: Přísloví 9, 1-6

 

Tužby pro dobu po Duchu svatém (IV)

2. Abychom podle zděděné víry každého dne žili a navzájem si odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom po chlebu z nebe a kalichu spásy toužili a za ně děkovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, tvůj Syn je živý chléb, dávající život světu. Naplň nás po­znáním jeho přítomnosti, abychom ti s láskou sloužili a radovali se z účasti na jeho vzkříšeném životě! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Kris-ta, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Efezským 5,15-20 

Evangelium: Jan 6,51-58

Verš k obětování: Žalm 147,1

Verš k požehnání: Jan 6,56

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku Hospodine, ve svátosti večeře Páně nás ujišťuješ, že tvá zaslíbení platí. Dej, ať v tomto světě žijeme jako dědicové tvého království! Prosíme o to ve jménu Je­žíše Krista, našeho Pána. Amen.


Vhodné písně: 6, 14, 20, 21, 39, 44, 47, 199, 284, 304

 Klára Břeňová publikováno: 15.08.2018 08:54 zobrazeno: 501x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus