WebArchiv - archiv českého webu

8. neděle po svatém Duchu

Ukaž divy svého milosrdenství, Spasiteli těch, kdo před útočníky se k pravici tvé utíkají. Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel. 

                                                                                                                                                                            (Žalm 17, 7-8)

První čtení: Ámos 7, 7-15

Tužby pro dobu po Duchu svatém (II)

2. Abychom v Božích přikázáních zalíbení nalezli a Boží vůlí se řídili, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v útrapách života odvahu a trpělivost osvědčovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, od tebe pochází každý ušlechtilý cit, každá dobrá rada a každé svaté dílo. Daruj svým služebníkům pokoj, abychom v srdci poslouchali tvá přikázání a žili v klidu a míru! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.


Druhé čtení: Efezským 1, 3-14

Evangelium: Marek 6, 14-29

Verš k obětování: Žalm 50, 23

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, děkujeme ti, že ve svátosti večeře Páně přijímáme závdavek života věčného. Dej, ať všichni, kdo okoušejí svátostný chléb a kalich, rostou ve víře, lásce a naději! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 55, 59, 59, 104, 116, 311Klára Břeňová publikováno: 09.07.2018 08:54 zobrazeno: 566x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus