WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle po svatém Duchu

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

                                                                                                                                   (Žalm 8, 2)

První čtení: Izajáš 6, 1-8

Tužby:

2. Abychom v poznání Boží svatosti a lásky prospívali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom naši bohoslužbu v Duchu a v pravdě konali, modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. PísemBože naší spásy, v tobě přebývá plnost moci, moudrosti, dobra i lásky. Od tebe, Stvořiteli náš, jsme přijali naše bytí. A věříme, že tvůj Syn přivede každého z nás k plnosti vykoupení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 8,12-18 

Evangelium: Jan 3, 1-17 

Verše k obětování: Žalm 29,1-2

Verš k požehnání: Galatským 4,6 

Modlitba k požehnání: Bože naší spásy, děkujeme ti za pozvání k svátostné hostině chleba a kalicha. Pomoz nám, abychom tě s úctou oslavovali a sloužili ti ve všem, co děláme! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.                  

Vhodné písně: 126, 127, 18, 292, 335Klára Břeňová publikováno: 22.05.2018 09:28 zobrazeno: 392x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus