WebArchiv - archiv českého webu

Druhá neděle po Velikonocích

Hospodinova milosrdenství je plná země. Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem. Aleluja.

                                                                                                                       ŽALM 33,5b-6a

První čtení: Skutky 3,12-19

 

Tužby velikonoční (II):

2. Abychom Božímu jménu dobrořečili a jeho milosrdenství přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom s láskou rozdávali, co jsme od Boha přijali, a Kristovo vzkříšení světu hlásali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že sis nás osvojil za své děti. Naplň naše srdce slovy věčného života, abychom vydávali svědectví o vzkříšení tvého Syna! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: 1. Janův 3,1-7

 

Evangelium: Lukáš 24,36b-48

 

Verše k obětování: Žalm 98,1.2

 

Verše k požehnání: Lukáš 24,46-47

 

Modlitba k požehnání:

Nebeský Otče, děkujeme ti, že nám ve svaté večeři dáváš okusit přítomnost našeho vzkříšeného Spasitele. Stále nás nasycuj tímto svátostným tajemstvím, abychom žili ve světě jako tvoji věrní svědkové! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 163, 253, 64, 289, 304Klára Břeňová publikováno: 09.04.2018 02:08 zobrazeno: 479x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus