WebArchiv - archiv českého webu

Květná neděle

Hosanna Synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Král izraelský! Hosanna na výsostech!                                                                                                                                                             MATOUŠ 21,9

První čtení: Izajáš 45,21-25

 

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli, děkujeme ti, že v tajemství utrpení svého Syna jsi nabídl všem lidem spásu a věčný život. Shromáždi si nás kolem Kristova kříže a uchovej pro den vzkříšení! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Filipským 2,5-11

 

Evangelium (Pašije): Marek 14,1 - 15,47

 

Verše k obětování: Žalm 22,28-29

 

Verš k požehnání: Marek 14,36

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli, náš hlad po smyslu života jsi utišil duchovním pokrmem a nápojem. Posiluj naši víru, abychom skrze smrt a vzkříšení tvého Syna dospěli do plnosti spásy! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 239, 240, 322, 326, 201 Klára Břeňová publikováno: 19.03.2018 02:22 zobrazeno: 450x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus