WebArchiv - archiv českého webu

Druhá neděle postní

Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti; ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Bože, vykup Izraele ze všeho soužení!

ŽALM 25,6.2b.22

 

První čtení (varianta I): Genesis 17,1-7.15-16; (varianta II): Genesis 22,1-14a

 

Tužby postní:

2. Abychom Boží království a jeho spravedlnost hledali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svých hříchů litovali a své bližní nesoudili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože, Vykupiteli! Z kříže, nástroje smrti, učinilo utrpení tvého Syna nástroj spásy. Pomoz nám, abychom trpělivě nesli svůj kříž, a tak abychom vešli do Kristovy slávy! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení (varianta I): Římanům 4,13-25; (varianta II): Římanům 8,31-39

 

Evangelium: Marek 8,31-38

 

Verš k obětování: Žalm 16,11

 

Verš k požehnání: Marek 8,34

 

Modlitba k požehnání:

Bože, Vykupiteli všech národů země, děkujeme ti za svátost večeře Páně, v níž při-jímáme život budoucího věku. Dej, ať se v srdci radujeme, že odpouštíš naše provinění a vedeš nás cestou věčnosti! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 46, 47, 95, 238, 172Václav Drašnar publikováno: 19.02.2018 11:00 zobrazeno: 473x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus