WebArchiv - archiv českého webu

Vigilie Hodu Božího vánočního

Hospodin mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.                ŽALM 2,7

První čtení: Izajáš 9,1.5-6 (2.6-7)

 

Tužby vánoční:

2. Abychom za příchod Syna Božího na svět vděčni byli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom poselství pokoje našim bližním přinášeli, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tys učinil, aby dnešní svatá noc zazářila jasem pravého Světla. Dej, ať žijeme ve světle Ježíšovy přítomnosti, abychom v poslední den poznali světlo jeho slávy! Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijmeme tvé Slovo – Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Titovi 2,11-14

Evangelium: Lukáš 2,1-20

Verše k obětování: Žalm 96,11.13

Verše k požehnání: Lukáš 2,10.11

 

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, o této noci jsi spojil nebe a zemi, neboť tvůj Syn vzal na sebe naši lidskou přirozenost. Upevni nás ve víře, ať stále vzhlížíme ke Kristu, a naplň nás nadějí, že až se čas naplní, budeme s ním sdílet věčný život ve tvém království! Jemu buď sláva navěky. Amen.

Vhodné písně: 207, 215, 219, 220, 227, 230, 210

 Václav Drašnar publikováno: 18.12.2017 01:42 zobrazeno: 509x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus