WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle po svatém Duchu

Hospodine, slyš můj hlas, když volám. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože,
moje spáso. ŽALM 27,7.9

První čtení: Exodus 19,2-8a

Tužby pro dobu po Duchu svatém (I):

2. Abychom slova Božího se přidržovali a Boha tak dokonaleji poznávali,
modleme se k Hospodinu.
3. Abychom s Boží milostí spolupracovali a své spasení ve skutek uváděli,
modleme se k Hospodinu.

Modlitba před čtením ze sv. Písem:
Panovníku, Hospodine, udržuj pozemský domov své církve v pevné víře
a lásce, ať ze tvé milosti zvěstujeme tvou pravdu a sloužíme tvé spravedlnosti!
Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše
Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Římanům 5,1-8

Evangelium: Matouš 9,35-10,8

Verše k obětování: Žalm 16,7-8

Verš k požehnání: Žalm 27,4

Modlitba k požehnání:
Panovníku, Hospodine, děkujeme ti za nebeské dary chleba a kalicha.
Svým slovem a svátostmi nás očisti od skrytých hříchů a osvoboď od zlých
nástrah! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 4, 9, 71, 182, 197, 199, 289Václav Drašnar publikováno: 14.06.2017 05:13 zobrazeno: 622x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus