WebArchiv - archiv českého webu

Čtvrtá neděle po Zjevení

Hospodine, zachraň nás, Bože náš, shromáždi nás z pronárodů, tvému svatému jménu budeme vzdávat chválu, budeme tě chválit chvalozpěvem.                   ŽALM 106, 47

První čtení z Písma: Micheáš 6,1-4.8

 

Tužby pro dobu po Zjevení Páně:

2. Abychom Ježíše jako Syna Božího vyznávali a za Pána jej přijímali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom v naší církvi o duchovní dary pečovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Panovníku, Hospodine, ty vládneš všemu na nebi i na zemi. Milostivě přijmi prosby svého lidu a daruj nám svůj mír! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma (varianta I): 1. Korintským 1,18-25

                                 (varianta II): 1. Korintským 1,26-31

Evangelium: Matouš 5,1-12

 

Verš k obětování: Žalm 92,1

 

Verše k požehnání: Matouš 5,8-10

 

Modlitba k požehnání:

Panovníku, Hospodine, dej, ať nás dary chleba a kalicha odpoutají od pozemských vášní a stále nás posilují jako nebeská mana na cestě do tvého věčného království! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 37, 84, 60, 173, 177Václav Drašnar publikováno: 27.01.2014 10:17 zobrazeno: 1056x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus