WebArchiv - archiv českého webu

Nový rok – jména Ježíš

Před jménem Ježíšovým se skloní každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce každý jazyk vyzná: Ježíš Kristus jest Pán. (Filipským 2, 10-11)

První čtení z Písma: Numeri 6, 22-27

Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: „Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: »Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.« Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám.“

Tužby novoroční:                                              

2. Aby nás i v novém roce svou pomocí provázel a do svého království dovedl, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Kristus nám byl soudcem nejen spravedlivým, ale i milosrdným, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem:

Bože všemohoucí, tvůj Syn se vtělil pro naši spásu. Dej, ať si lidská srdce vpravdě zamilují jméno tvého Jednorozeného! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Galatským 4,4-7:

Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny. Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče. A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.

Evangelium: Lukáš 2,15-21:

Jakmile andělé od nich odešli do nebe, řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co pastýři vyprávěli. Ale Marie to všechno v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak navrátili oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. Když uplynulo osm dní a nastal čas k obřízce, dali mu jméno Ježíš, které dostal od anděla dříve, než jej matka počala.

Verše k obětování: Žalm 86,12.5:

Celým srdcem, Panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat. Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný. Aleluja!

Verš k požehnání: Žalm 86,9:

Všechny pronárody, tvoje dílo, se ti přijdou klanět, Panovníku, budou oslavovat tvé jméno, protože jsi veliký a konáš divy; jedině ty jsi Bůh. Aleluja!

Modlitba k požehnání:

Bože všemohoucí, tys nás stvořil a vykoupil. Shlédni milostivě na naše prosby, ve své lásce nás přijmi pro jméno svého Syna a daruj nám svou milost, ať se radujeme, že naše jména jsou zapsána v nebi pod slavným jménem Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 272, 232, 234, 210Václav Drašnar publikováno: 30.12.2013 12:04 zobrazeno: 1144x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus