WebArchiv - archiv českého webu

První neděle adventní

K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši, v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou moji nepřátelé nejásají. Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe.                      ŽALM 25, 1-3

První čtení z Písma: Izajáš 2, 1-5

Tužby adventní:

2. Aby v naší mysli světlo pravého poznání se rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, smiluj se nad námi, abychom odvrhli skutky temnoty a vzali na sebe zbroj světla. Dej, ať v poslední den, až tvůj Syn s velikou slávou přijde soudit živé i mrtvé, povstaneme k životu věčnému! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení z Písma: Římanům 13, 11-14

Evangelium: Matouš 24, 36-44

Verš k obětování: Žalm 25, 4

 

Verše k požehnání (varianta I): Žalm 85, 13-14

 

Verš k požehnání (varianta II): Matouš 24, 44

 

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, dovol nám přijmout tvé milosrdenství uprostřed tvého chrámu, abychom se s náležitou úctou připravili na přicházející vánoční slavnost našeho vykou­pení! Prosíme o to ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 204, 158 Václav Drašnar publikováno: 25.11.2013 08:41 zobrazeno: 1440x


Diakonie a misie CČSH        Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus