WebArchiv - archiv českého webu

Vánoce

VIGILIE HODU BOŽÍHO VÁNOČNÍHO

 

Hospodin mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.

                                                                              Žalm 2,7

První čtení: Izajáš 9,1.5–6 (2.6–7)

Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.

Tužby vánoční

2. Aby se o vánočních svátcích naše srdce Duchem Kristovým naplnila, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Ježíšovo evangelium naší myslí i celým naším životem pronikalo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, dej, ať světlo tvého vtěleného Slova zapaluje víru v našich srdcích a odráží se v našich skutcích! Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijímáme Slovo – Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Titovi 2,11–14

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

Evangelium: Lukáš 2,1–14

Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinius. Všichni se šli dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, města Nazareta, do Judska, do města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

Verše k obětování: Žalm 118,26.27

Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo.

Verš k požehnání: Žalm 98,1

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, prosíme tě, ať slavnost narození tvého Syna nás osvobodí od hříchů našeho starého lidství! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 212, 215, 218, 219

 

 

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ (NAROZENÍ PÁNĚ)

 

Narodí se nám dítě, bude nám dán Syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce a Vládce pokoje.

                                                                                                                                                Izajáš 9,6

 

První čtení: Izajáš 52,7–10

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Siónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozvedají hlas, plesají společně, protože na vlastní oči vidí, že Hospodin se vrací na Sión. Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha.

Tužby vánoční

2. Aby se o vánočních svátcích naše srdce Duchem Kristovým naplnila, modleme se k Hospodinu.

3. Aby Ježíšovo evangelium naší myslí i celým naším životem pronikalo, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, jako se tvůj Syn narodil tělesně, dej, abychom se my znovuzrodili duchovně a byli vysvobozeni z otroctví starých hříchů! Svým svatým Duchem nás osviť, ať přijímáme Slovo – Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 1,1–6

Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. Komu kdy z andělů Bůh řekl: ›Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!‹ A jinde se praví: ›Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.‹ A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ›Ať se mu pokloní všichni andělé Boží!‹

Evangelium: Jan 1,1–14

Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člo-věk, jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. Jan sám nebyl tím světlem, ale přišel, aby o tom světle vydal svědectví. Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Verš k obětování: Malachiáš 1,11

Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čistý obětní dar.

Verše k požehnání: Izajáš 22,21–22

Vladařskou moc vložím do jeho rukou a stane se otcem obyvatel Jeruzaléma i Judova domu. Na jeho rameno vložím klíč domu Davidova; když otevře, nikdo nezavře, a když zavře, nikdo neotevře.

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, prosíme tě, ať se nám dnešního dne zrozený Spasitel světa stane původcem věčného života! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 212, 215, 218, 219

 

 

PAMÁTKA PRVOMUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA

 

Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem.

                                                                                                                                                           Žalm 119,1–2

 

První čtení: Deuteronomium 30,15–20

Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, na-řízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim, oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes Jordán, abys ji obsadil. Dovolávám se dnes proti vám svědectví nebes i země: Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život, abys byl živ ty i tvé potomstvo a miloval Hospodina, svého Boha, poslouchal ho a přimkl se k němu. Na něm závisí tvůj život a délka tvých dnů, abys mohl sídlit v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že jim ji dá.

Tužby

2. Aby se nám dostávalo odvahy a vytrvalosti v zachovávání evangelia, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom proti zvůli zla a hříchu svatým zákonem Kristovým bojovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, pomoz nám následovat tvého Syna, abychom napodobili jeho lásku k nepřátelům a umění odpouštět, jež si osvojil i prvomučedník Štěpán! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Skutky 7,2a.51–60

Štěpán začal mluvit: „Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali!“ Když to členové rady slyšeli, začali na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží, a řekl: „Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.“ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Když Štěpána kamenovali, on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: „Pane, odpusť jim tento hřích!“ To řekl a zemřel.

Evangelium: Lukáš 21,26–28

Ježíš řekl: „Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“

Verš k obětování: Skutky 6,8

Štěpán byl obdařen Boží milostí a mocí a činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Verš k požehnání: Skutky 7,56

Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, stojícího po pravici Boží.

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, děkujeme za tvého Syna, který obětoval své tělo a prolil svou krev pro naši spásu. S vděčností si připomínáme Štěpána a všechny mučedníky a svědky, kteří tvému Synu vydávali svědectví až k prolití krve. Prosíme tě, dej i nám statečnou víru a sílu k obětem v každodenním životě! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 225, 229, 316, 32Helena Bastlová publikováno: 23.12.2012 08:44 zobrazeno: 2357x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus