WebArchiv - archiv českého webu

4. neděle adventní

Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.

                                                                                          Žalm 19,2

První čtení: Micheáš 5,1–4a

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina, svého Boha, a budou bydlet bezpečně; jeho velikost bude nyní sahat až do dálav země. A on sám bude pokoj.

Tužby adventní

2. Aby se v naší mysli světlo pravého poznání rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, smiluj se nad námi a ve své dobrotě nás přiveď k vnitřní obnově a novému životu podle evangelia! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Židům 10,5–10

Kristus říká, když přichází na svět: ›Oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal jsi mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, jsi nenašel zalíbení. Proto jsem řekl: Zde jsem, abych konal, Bože, tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno.‹ Předně říká: ›Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení‹ – totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne: ›Zde jsem, abych konal tvou vůli.‹ Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo.

Evangelium: Lukáš 1,39–55

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně při-chází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého hlasu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Svaté jest jeho jméno a milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Prokázal sílu svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně; vladaře svrhl s trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté poslal pryč s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, pamětliv svého milosrdenství, jež slíbil našim otcům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.“

Verš k obětování: Žalm 80,20

Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni!

Verš k požehnání: Lukáš 1,45

Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, vroucně tě prosíme, aby přijímáním svátostného chleba a kalicha jsi posílil naši vůli v jednotě s vůlí tvou! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 34, 300, 314Helena Bastlová publikováno: 17.12.2012 10:25 zobrazeno: 2096x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus