WebArchiv - archiv českého webu

2. neděle adventní

Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli.

                                                                                                    Žalm 111,2

První čtení: Malachiáš 3,1–4

Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže? Bude jako oheň taviče, jako louh těch, kdo bělí plátno. Tavič usedne a pročistí stří-bro, pročistí syny Léviho a přetaví je jako zlato a stříbro. I budou patřit Hospodinu a spravedlivě přinášet obětní dary. Obětní dary Judy a Jeruzaléma budou pak Hospodinu vítány jako za dávných dnů, jako v dřívějších letech.

Tužby adventní

2. Aby se v naší mysli světlo pravého poznání rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, dej, ať se v srdci radujeme z narození tvého Syna, a učiň si z nás ochotné nástroje jeho milosti! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Druhé čtení: Filipským 1,3–11

Děkuji Bohu svému při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím; jsem vděčen za vaši účast na díle evangelia od prvního dne až doposud a jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Vždyť právem tak smýšlím o vás všech, protože vás všechny mám v srdci jako spoluúčastníky milosti, i když jsem ve vězení, zodpovídám se před soudem a obhajuji evangelium. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží.

Evangelium: Lukáš 3,1–6

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abi-léně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše, stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: „Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů,“ jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ›Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty bu-dou rovné; a každý tvor uzří spasení Boží.‹

Verš k obětování: Žalm 128,1

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

Verše k požehnání: Matouš 3,3.11

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky! Ten, který přichází za mnou, vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, děkujeme ti, žes nás občerstvil duchovním pokrmem a nápojem. Prosíme tě, dej, ať opravdově toužíme po tvé pravdě, spravedlnosti a lásce! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Vhodné písně: 203, 36, 309, 311 Helena Bastlová publikováno: 03.12.2012 02:38 zobrazeno: 2300x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus