WebArchiv - archiv českého webu

1. neděle adventní

Přistupte, klaňme se, klekněme, skloňme kolena před Hospodinem, který nás učinil. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce!

                                                                                                                        Žalm 95,6–8

 

První čtení: Jeremjáš 33,14–16

Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy splním to dobré slovo, které jsem vyhlásil o domě Izraelově a o domě Judově. V oněch dnech a v onen čas způsobím, aby Davidovi vyrašil výhonek spravedlivý, a ten bude v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V oněch dnech dojde Judsko spásy, Jeruzalém bude přebývat v bezpečí a takto jej nazvou: ›Hospodin – naše spravedlnost‹.

 

Tužby adventní

2. Aby se v naší mysli světlo pravého poznání rozžehlo, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom pokušení přemáhali a srdce čisté uchovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, vzbuď svou sílu a proměň naše srdce, abychom na tvůj příchod očekávali a nástrahám hříchu odolávali! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: 1. Tesalonickým 3,9–13

Jakou chválou se můžeme Bohu odvděčit za všecku tu radost, kterou z vás máme před jeho tváří? Ve dne v noci vroucně prosíme, abychom vás mohli spatřit a doplnit, čeho se nedostává vaší víře. Sám náš Bůh a Otec i Ježíš, náš Pán, kéž připraví naši cestu k vám! Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme, ať posílí vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.

 

Evangelium: Lukáš 21,25–36

Ježíš řekl: „Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ Vypravoval jim podobenství: „Podívejte se na fíkovník nebo jiný strom: Když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko království Boží. Amen, pravím vám, že nepomine toto pokolení, než se toto všechno stane. Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí a aby vás onen den nepřekvapil jako past. Neboť přijde na všechny, kteří přebývají na zemi. Buďte bdělí a proste v každý čas, abyste měli sílu uniknout všemu tomu, co se bude dít, a mohli stanout před Synem člověka.“

 

Verš k obětování: Zacharjáš 1,3

Obraťte se ke mně, je výrok Hospodina zástupů, a já se obrátím k vám.

 

Verš k požehnání: Lukáš 21,28

Napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.

 

Modlitba k požehnání

Bože všemohoucí, dej, ať v našem jednání projevujeme milosrdenství k trpícímu bližnímu, abychom se důstojně připravili na vánoční svátky tvé lásky, kterou jsi nám prokázal příchodem svého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 203, 205, 295, 31

Přílohy:

pdfDoplňkové zpěvy - Vánoce pdfDoplňkové zpěvy - Velikonoce pdfKazatelský cyklus 2020/2021 - řada B pdfKazatelský cyklus 2021/2022 - řada C pdfKazatelský cyklus 2022/2023 - řada AHelena Bastlová publikováno: 26.11.2012 12:29 zobrazeno: 2511x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus