WebArchiv - archiv českého webu

Knížete Václava

Blaze tomu, kdo má pochopení pro nuzného, Hospodin ho ve zlý den zachrání. 

                                                                                                                  Žalm 41,1

 

První čtení: Moudrost 4,7–9.13–16

Umře-li spravedlivý třeba předčasně, dojde odpočinutí, neboť ctihodné stáří nezáleží v dlouhém věku ani se neměří počtem let. Ty pravé šediny pro člověka je rozumnost a život bez poskvrny je ten pravý dlouhý věk. Kdo se ukázal dokonalým v krátkosti, dosáhl plnosti dlouhého věku. Jeho duše byla milá Hospodinu, a proto pospíšil vyvést ji z prostředí nepravosti. Lidé tomu přihlíželi, ale nepochopili to, ani si nevzali k srdci, že milost a milosrdenství patří jeho vyvoleným a že ochraňuje své svaté. Spravedlivý svou smrtí odsuzuje žijící svévolníky, mládí pak, jež došlo rychlého konce, letité stáří nespravedlivého.

 

Tužby

2. Abychom vytrvali ve víře, kterou jsme přijali, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom svědectví pravdě ochotně vydávali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Bože všemohoucí, chválíme tvé jméno a připomínáme si mučedníka Václava, který byl zabit pro věrnost křesťanské víře. Prosíme tě, přijmi naše srdce jako oběť tobě milou a daruj nám podíl na čisté a spásné oběti tvého Syna! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Římanům 8,35–39

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: ›Denně jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku.‹ Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

 

Evangelium: Jan 12,23–26

Učedníkům Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. Kdo miluje svůj život, ztratí jej; kdo nenávidí svůj život v tomto světě, uchrání jej pro život věčný. Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce.“

 

Verše k obětování: Žalm 116,7.9

Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.

 

Verš k požehnání: Žalm 31,6

Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný. 

 

Modlitba k požehnání

Prosíme tě, Hospodine, obnov nás chlebem života a kalichem spásy, ať se z nás po vzoru mučedníka Václava stanou věrní a obětaví křesťané! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. 

 

Vhodné písně: 95, 110, 159, 171, 172, 173Helena Bastlová publikováno: 25.09.2012 09:54 zobrazeno: 1543x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus