WebArchiv - archiv českého webu

12. neděle po svatém Duchu

Jak je tvůj příbytek milý, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc živému Bohu!

                                                                                                                                                     Žalm 84,2–3

 

První čtení: Přísloví 9,1–6

Moudrost si vystavěla dům, vytesala sedm sloupů. Porazila dobytče, smísila víno a prostřela svůj stůl. Vyslala své dívky, volá na vrcholu městských výšin: „Kdo je prostoduchý, ať se sem uchýlí!“ Toho, kdo nemá rozum, zve: „Pojďte, jezte můj chléb a pijte víno, které jsem smísila, nechte prostoduchosti a budete živi, kráčejte cestou rozumnosti!“

 

Tužby

2. O moudrost ke spasení abychom s vírou usilovali, modleme se k Hospodinu.

3. O chléb z nebe abychom prosili a za něj děkovali, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Laskavý Bože, tvůj Syn je živý chléb, dávající život světu. Naplň nás poznáním jeho přítomnosti, abychom ti s láskou sloužili a radovali se z účasti na jeho vzkříšeném životě! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Efezským 5,15–20

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost, ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 

Evangelium: Jan 6,51–58

Ježíš řekl: „Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“ Židé se mezi sebou přeli: „Jak nám ten člověk může dát k jídlu své tělo?“ Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne. Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe – ne jako jedli vaši otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“

 

Verš k obětování: Žalm 147,1

Je tak dobré Bohu našemu pět žalmy, rozkošná a líbezná je chvála.

 

Verš k požehnání: Jan 6,56

„Kdo jí mé tělo a pije mou krev,“ řekl Pán, „zůstává ve mně a já v něm.“

 

Modlitba k požehnání

Věčný Bože, děkujeme ti, že nás ve svátosti večeře Páně ujišťuješ o platnosti tvých zaslíbení. Prosíme, dej, ať ve světě žijeme jako dědicové tvého království! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 5, 22, 31, 39, 122, 129, 132, 150, 151, 175, 282, 284, 285, 307Helena Bastlová publikováno: 13.08.2012 09:31 zobrazeno: 1504x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus