WebArchiv - archiv českého webu

11. neděle po svatém Duchu

Ať chválí Hospodina všechny národy, vladaři a všichni soudci země, jinoši i panny, starci i mladí. Ať chválí Hospodinovo jméno, pouze jeho jméno je vyvýšené, jeho velebnost je nad zemí i nebem.

                                                                                                             Žalm 148,7.11–13

 

První čtení: 1. Královská 19,4–8

Elijáš sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním; přál si umřít. Řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové.“ Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Vzhlédl, a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech, a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl: „Vstaň a jez, máš před sebou dlouhou cestu!“ Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu.

 

Tužby

2. Abychom si neustále navzájem odpouštěli, modleme se k Hospodinu.

3. Abychom podle naší víry každý den žili, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Nebeský Otče, tvůj požehnaný Syn sestoupil shůry a stal se životodárným chlebem světu. Dávej nám tento chléb stále, abychom posíleni duchovním pokrmem společně v církvi tvořili pravé Kristovo tělo na zemi! Osviť nás, Bože, svým svatým Duchem, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Efezským 4,25–5,2

Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Jako milované děti následujte Božího příkladu a žijte v lásce, tak jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá.

 

Evangelium: Jan 6,41–51

Židé proti Ježíšovi reptali, že řekl: ›Já jsem chléb, který sestoupil z nebe.‹ A říkali: „Což tohle není Ježíš, syn Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku! Jak tedy může říkat: ›Sestoupil jsem z nebe‹!“ Ježíš jim odpověděl: „Nereptejte mezi sebou! Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den. Je psáno v prorocích: ›Všichni budou vyučeni od Boha.‹ Každý, kdo slyšel Otce a vyučil se u něho, přichází ke mně. Ne že by někdo Otce viděl; jen ten, kdo je u Boha, viděl Otce. Amen, amen, pravím vám, kdo věří, má život věčný. Já jsem chléb života. Vaši Otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa.“

 

Verše k obětování: Deuteronomium 8,10.11

Budeš jíst dosyta a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohu. Střez se však, abys nezapomněl na Hospodina, svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání!

 

Verš k požehnání: Jan 6,51

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe,“ řekl Pán, „kdo jí z toho chleba, živ bude na věky.“

 

Modlitba k požehnání

Prosíme tě, Hospodine, daruj své církvi jednotu a mír, jehož znamením je svátostné společenství u tvého stolu! Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 5, 22, 31, 39, 122, 129, 132, 150, 151, 175, 282, 284, 285, 307Helena Bastlová publikováno: 06.08.2012 11:24 zobrazeno: 1608x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus