WebArchiv - archiv českého webu

Slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

Povstaň, Hospodine, k místu svého odpočinku, ty sám i schrána tvé moci! Tvoji kněží ať obléknou spravedlnost, tvoji věrní ať plesají.

                                                                                                          Žalm 132,8–9

 

První čtení: Izajáš 59,20–21

Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jákobovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok Hospodinův. „Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví Hospodin: Můj duch, který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky,“ praví Hospodin.

 

Tužby

2. Za jednotu církví ve víře a službě, modleme se k Hospodinu.

3. Za šíření evangelia v naší vlasti, modleme se k Hospodinu.

 

Modlitba před čtením ze sv. Písem

Panovníku Hospodine, své služebníky Cyrila a Metoděje jsi obdaroval darem řeči, aby slovanským národům zvěstovali evangelium ve srozumitelném jazyce. Dej, aby celý svět přijal tvého Syna a poznal, že je jedna víra, jeden křest a jeden Bůh, Otec všech! Svým svatým Duchem nás osviť, ať slyšíme slova Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Druhé čtení: Židům 7,23–27

Levitských kněží muselo být mnoho, protože umírali a nemohli sloužit trvale. Ježíšovo kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně. To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa, který nemusí jako dřívější velekněží denně přinášet oběti napřed za vlastní hříchy a pak teprve za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když obětoval sebe sama.

 

Evangelium: Matouš 24,42–47

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas podával pokrm, který služebník je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí. Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.

 

Verš k obětování: Žalm 89,25

Bude s ním mé milosrdenství a věrnost, jeho roh se pozvedne v mém jménu.

 

Verše k požehnání: Žalm 111,2–3

Činy Hospodinovy jsou velké, vyhledávané všemi, kdo zálibu v nich našli. Velebné a důstojné je jeho dílo, jeho spravedlnost trvá navždy.

 

Modlitba k požehnání

Otče svatý, děkujeme ti, že sis nás shromáždil kolem stolu tvého Syna, abychom s celým jeho lidem sdíleli požehnané dary chleba a kalicha. Dovol nám spolu s tvými služebníky Cyrilem a Metodějem zasednout k věčné hostině v království tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

 

Vhodné písně: 16, 42Helena Bastlová publikováno: 02.07.2012 11:28 zobrazeno: 1425x


Pension Betlém        HITS        Ekumenická rada církví        Husitská teologická fakulta        Ekumenická akademie        Hus